Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » yonetim dan manl icin cm saflar na


Küçük Satýcýdan Yarýþmasý
Küçük uzman saðlayýcýlarý bakmak için bir nedeni Ýsveç merkezli Jeeves Bilgi Sistemleri AB devam eden baþarýdýr. Hatta en büyük oyuncular zorluklarý ve Jeeves odaklý ve yenilikçi seviyor gelen itici güçler kabul.

yonetim dan manl icin cm saflar na  (örneðin, zaman ve tatil yönetim özellikleri gibi), ama çözümler ikinci seti de baðlamsal iþ verilerini Microsoft Office arama saðlar programlar. Microsoft Ek Bileþenleri bir baþka fark, ürünün ortak bir kaynak giriþimi olduðunu dikkat çekiyor. Satýcý oluþturmak ve özelleþtirmek bu çözümleri müþterileri için, özel roller ve dikey için, veya Microsoft verimliliði artýrmak daha fazla çözüm oluþturmanýza yardýmcý olan ortaklarý teþvik etmek istiyor ve bilgi Devamı…
Finans ve Sigorta Sektörü İçin Müşteri İlişkileri Yönetimi
Customer relationship management (CRM) focuses on the retention of customers by collecting all data from every interaction, every customer makes with a company from all access points whether they a...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » yonetim dan manl icin cm saflar na


Baþkanlarý SEC Soruþturma Wake Danýþmanlýk Dev de Rulo
SEC tarafýndan Son bulgular küresel yönetim danýþmanlýk þirketi PricewaterhouseCoopers LLP beþ ortaklarý ve 39.000 danýþmanlarý onun ABD merkezli personel disiplini daha büyük bir grup da dahil olmak üzere danýþmanlarý, bir dizi görevden istenir.

yonetim dan manl icin cm saflar na    halk bilinen için, firmalarýn yönetim danýþmanlýðý bölümler gibi   Ernst & Young, Deloitte & Touche ve Arthur Andersen ayný tabidir   kardeþ denetim bölümleri yöneten kýsýtlamalar. SEC çoðaltýr gibi   diðer firmalar onun yorum, bazý iyi PwC daha hazýrlýklý olduðunu göreceksiniz.   Örneðin, Ernst & Young erken de uyum saðlamak için önlemler almýþtýr   aþamasýnda, firma politikasý netleþtirmek için yeni çalýþan anlaþmalar maddeleri yazma.   E & Y Devamı…
MCI Worldcom ve Dýþarýdan Mesajlaþma içine Kritik Yol Güç
MCI Worldcom ve aþaðýdaki hizmetleri sunmak için Kritik Yol planý: Web posta servisi, ayda, kullanýcý baþýna 2 $ 'dan baþlayan, $ 3.50/user/month baþlayan POP3 posta hizmeti, IMAP4 5.50/user/month $' dan baþlayan hizmet ve Microsoft Exchange iþbirliði hizmet disk alaný 20 MB ile / 12 $ kullanýcý / ay baþlayan.

yonetim dan manl icin cm saflar na  olabilir         tamamen kullanýcý yönetimi saðlayan, ya da e-posta yönetimi kýsmen.         Hýzlarý ve ile birleþtiðinde Kritik Yol güvenli barýndýrma ortamýnda,         MCI Worldcom en Frame Relay að beslemeleri, itibar söz deðil,         Mesajlaþma Uygulama Servis ön plana MCI Worldcom itmek gerekir         Saðlayýcýlarý (MASP).         Mesajlaþma ASP çoðunluðu, bazý iyi finanse edilen, genel olarak start-up olan      � Devamı…
Datatex ve Dan River Giyim Kumaþ - On Yýl ve Sayma
Bu Giyim Kumaþ Datatex en TIM paketi (Tekstil Entegre Üretim) ele geçirdi ve özellikle tekstil iþleme firmanýn ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere tasarlanmýþ olan bir ERP sisteminin uygulanmasý süreci baþladý, 1992 baþlarýnda, on yýl önce tam oldu.

yonetim dan manl icin cm saflar na  vermedi. Orada         sistemi ve yönetim raporlama eski verileri temizlemek için kolay bir yolu oldu         metodolojileri eksik vardý. Sistemin örgü kýsmý bir açýklamasý oldu         uzak, bu nedenle CAD ile entegrasyon geliþtirilecek gerekir. olarak         Ayrýca, uyum için gerekli diðer küçük deðiþiklikler sayýsýz vardý         ABD li üreticiler kullanmaya alýþkýn ne için iþlevsellik. Ne zaman         bu konularda Datatex Devamı…
En Ýyi Yazýlým Onun Ortaklarý için daha fazla Insights Saðlýyor (Yanýsýra piyasasýna gibi)
Birkaç ay onun 'müþteri ve / veya yaþam için ortak' 2002 yýlý sonunda strateji planý açýkladý sonra, En Ýyi Yazýlým geçtiðimiz günlerde ilk yýllýk Trendleri 2003 Konferansý düzenledi ve kendisine karþý desteklemek için stratejisini yürütme gerçek adýmlar ortaklarý bilgi verdi Microsoft Business Solutions karþý kaçýnýlmaz yüz-off.

yonetim dan manl icin cm saflar na  orta ölçekli þirketler, iþ yönetim yazýlýmý   870.000.000 $ ve dünya çapýnda 3,1 milyon müþteri, satýþ ilk organize   2.000 iþ ortaklarý için yýllýk Insights 2.003 Konferans   Orlando, FL.   Konferansýn amacý, karþý yürütülmesinde þirketin güçlü ilerleme iþareti oldu   büyüme ve karlýlýk çekirdek stratejik hedefleri, yaþam için müþteri   ve son Güz benimsenen edildi rekabet gücü, (En Ýyi bakýn   Yazýlým) Koyu nda Rekabet tutunuz. Bizim bellek, Devamı…
LIS Toplama ile Avrupa'da yayýn için REDPRAIRIE Bölüm: Olay Özeti
Depo yönetim sistemleri / birçok uzmanlarýn uzun tahmin olmuþtu, ama pek çeþitli nedenlerle yer almýþtý tedarik zinciri yürütme pazar, içinde bir konsolidasyon, sonunda oluyor gibi görünüyor.

yonetim dan manl icin cm saflar na  Comments Olay Özeti depo yönetim sistemleri / kaynaðý içinde uzun tahmin konsolidasyon   zincir yürütme (WMS / SCE) pazar nihayet oluyor gibi görünüyor. Bununla birlikte,   bu beklenmedik bir yoldan baþladý. Bunun yerine doðrudan içi pazar konsolidasyon,   bazý kamu SCE / WMS satýcýlarý ve daha küçük, hatta karlý ama undercapitalized   ve gözardý WMS / SCE satýcýlarý daha görünür, zengin altýnda sýðýnak bulduk   tamamlayýcý ürünler ile anne. Ilk örnek, son Devamı…
Onun diðer aðlar için Intraware Satýn Aldý Janus
Janus Teknolojileri (IT cam) evden dýþarý alýr, eStorefront dýþarý asýlý ve yeni bir Ruh bulur. En iyisi, þirket Ticaret Bir ile bir tarih için iyi bir þans vardýr. Bize iyi bir fikir gibi geliyor.

yonetim dan manl icin cm saflar na   bu unutulmamalýdýr, ayrýca Intraware yönetim kurulu oturur.) Janus         CEO su Larry Online Maðazasý yerde alýmlarý entegre edebilmek için bekliyor         doðrudan Argis için Commerce bir pazarda. Dýþarý Bu mermi         Argis paketi güzel. olarak         açmak, Intraware Janus profesyonel hizmetler grubuna eriþim alýr, ve         kendi geliþtirme ekibi Pittsburgh merkezli. Düþük maliyet nedeniyle kýsmen         operasyonlarýn, Devamı…
Son Toplama Catalyst Strateji Katalize mi? Bölüm: Olay Özeti
Yýllardýr, Catalyst Uluslararasý önceki yönetim ekibi tarafýndan yanlýþ adýmlardan strateji ve yürütme ciddi sorunlara neden önce önde gelen bir WMS / SCE satýcý oldu. Son birkaç yýlda Catalyst en dönüþ stratejisi büyüme ve karlýlýk için geri döndü. Sonuç olarak, son zamanlarda ComVest, zengin, özel yatýrým firmasý tarafýndan satýn alýnmýþtýr. Bu geliþme bu pazarda özel sermaye yatýrýmcýlarýn yeniden ilgi gösterebilir ve geç 2001 yýlýnda baþlayan þirketin dönüþ stratejisi doðrulamak olabilir. Yine de, soru ComVest sermayenin beklenen infüzyon bir consolidator olmak için Catalyst saðlamak ve sektörün üst kademe yýlýnda güçlüdür rakip tekrar katýlacaðý olmadýðýný kalýr.

yonetim dan manl icin cm saflar na   iþleme üretim , muhasebe yönetim sistemi , muhasebe yazýlýmý , varlýk yönetim yazýlýmý , varlýk yönetim sistemi , varlýk izleme , varlýk izleme yazýlýmý , varlýk izleme sistemi , otomatik yönetim sistemi , kitap envanter yazýlýmý , iþletme stok yazýlým , iþ yönetimi , iþ yönetim yazýlýmý crm yönetim sistemi , müþteri yönetim sistemi , daðýtým merkezleri , daðýtým yönetim sistemi , daðýtým deposu , daðýtým depolama , erp yönetim sistemi , erp yazýlýmý Devamı…
Intentia ile Manhattan Associates Ortaklarý
Manhattan Associates ve Intentia arasýnda yeni bir ittifak tüketim mallarý, gýda ve içecek, ve giyim sektörlerinde müþteriler için depo ve ulaþým yönetim yetenekleri ile ERP tamamlayan hedefleniyor.

yonetim dan manl icin cm saflar na   erp yazýlýmlarý , lojistik yönetim sistemi , ERP sistemleri , depolama yönetim sistemi karþýlaþtýrmak depo yönetim sistemleri , depo yönetim sistemi wms , üst ERP sistemleri , ERP modülü , depo sistemi /> Intentia ile Manhattan Associates Ortaklarý Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments Manhattan   Intentia ile Associates Ortaklarý S. McVey - 21 Ocak 2000 Olay Özeti   Manhattan Associates ve Intentia arasýnda yeni bir ittifak tamamlayan hedefleniyor   Depo ve nakliye Devamı…
Tatlý Noktasý ve ne-Notlar: Kurumsal Yönetim Yazýlýmý Satýcý Önemli Çözümleri saðlar
Deltek yurtiçinde ve yurtdýþýnda profesyonel hizmet firmalarý, hem de federal müteahhitler ve proje-odaklý iþletmelerin dizi de dahil olmak üzere çeþitli pazarlarda, hedef baðýmsýz ve birlikte modüller bir zenginlik kullanýr.

yonetim dan manl icin cm saflar na  Noktasý ve ne-Notlar: Kurumsal Yönetim Yazýlýmý Satýcý Önemli Çözümleri saðlar Tatlý Noktasý ve ne-Notlar: Kurumsal Yönetim Yazýlýmý Satýcý Önemli Çözümleri saðlar P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Sunulan Bir Servet bir aile þirketi (en azýndan, bu bazen kamu algý) olarak yirmi yýldan fazla bir çalýþma olmasýna raðmen, Deltek Systems, Inc . proje odaklý kuruluþlar için kurumsal yazýlým ve çözümleri Kuzey Amerika nýn baþlýca saðlayýcýsý Devamı…
Oracle8i Release 2 - Web Fýrtýna Hazýr
15 Kasým Oracle Corp, Oracle8i Release 2 bekleyen duyurdu, follow-on Oracle8i için, en hýzlý kabul edilen veritabaný ürünü þimdiye kadar þirket tarafýndan yayýnladý. , 5000'den fazla "Nokta Coms" Bugüne kadar ve diðer iþletmelerin Oracle8i kullanýyorsunuz. Ayrýca, 800 Baðýmsýz Yazýlým Satýcýlarý üzerinde (ISV) uygulamalarý ve Mart 1999'da ürünün piyasaya çýktýðýndan beri Oracle8i veri ambarý ve online iþlem özellikleri için optimize edilmiþ araçlar geliþtirdik. Yeni sürüm analitik veri ambarý fonksiyonlarý, Java2 ve performans ve yönetim geliþtirmeleri için doðal destek geniþletti.

yonetim dan manl icin cm saflar na    Öneriler   Iliþkisel veritabaný yönetim sistemleri deðerlendirirken þirketleri Oracle içermelidir   Adaylarýn herhangi bir kýsa liste 8i. Oracle dönüm büyük ilerleme kaydetmiþtir   Web-etkin teknoloji onlarýn amiral gemisi veritabaný ürünü. IBM in son   DB / 2 teklifleri ve Microsoft SQL Server 7.0 bu çok da güçlü   alanlarý ve Oracle8i birlikte dikkate alýnmalýdýr. Her veritabaný yönetimi   sistemi bir þirketin ihtiyaçlarýna özgü olabilir Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others