Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » yönetim dan manl için cm saflar na


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » yönetim dan manl için cm saflar na


Küçük Satýcýdan Yarýþmasý
Küçük uzman saðlayýcýlarý bakmak için bir nedeni Ýsveç merkezli Jeeves Bilgi Sistemleri AB devam eden baþarýdýr. Hatta en büyük oyuncular zorluklarý ve Jeeves odaklý ve yenilikçi seviyor gelen itici güçler kabul.

YONETİM DAN MANL İCİN CM SAFLAR NA: (örneðin, zaman ve tatil yönetim özellikleri gibi), ama çözümler ikinci seti de baðlamsal iþ verilerini Microsoft Office arama saðlar programlar. Microsoft Ek Bileþenleri bir baþka fark, ürünün ortak bir kaynak giriþimi olduðunu dikkat çekiyor. Satýcý oluþturmak ve özelleþtirmek bu çözümleri müþterileri için, özel roller ve dikey için, veya Microsoft verimliliði artýrmak daha fazla çözüm oluþturmanýza yardýmcý olan ortaklarý teþvik etmek istiyor ve bilgi
05.07.2013 23:49:00

Baþkanlarý SEC Soruþturma Wake Danýþmanlýk Dev de Rulo
SEC tarafýndan Son bulgular küresel yönetim danýþmanlýk þirketi PricewaterhouseCoopers LLP beþ ortaklarý ve 39.000 danýþmanlarý onun ABD merkezli personel disiplini daha büyük bir grup da dahil olmak üzere danýþmanlarý, bir dizi görevden istenir.

YONETİM DAN MANL İCİN CM SAFLAR NA:   halk bilinen için, firmalarýn yönetim danýþmanlýðý bölümler gibi   Ernst & Young, Deloitte & Touche ve Arthur Andersen ayný tabidir   kardeþ denetim bölümleri yöneten kýsýtlamalar. SEC çoðaltýr gibi   diðer firmalar onun yorum, bazý iyi PwC daha hazýrlýklý olduðunu göreceksiniz.   Örneðin, Ernst & Young erken de uyum saðlamak için önlemler almýþtýr   aþamasýnda, firma politikasý netleþtirmek için yeni çalýþan anlaþmalar maddeleri yazma.   E & Y
05.07.2013 16:23:00

MCI Worldcom ve Dýþarýdan Mesajlaþma içine Kritik Yol Güç
MCI Worldcom ve aþaðýdaki hizmetleri sunmak için Kritik Yol planý: Web posta servisi, ayda, kullanýcý baþýna 2 $ 'dan baþlayan, $ 3.50/user/month baþlayan POP3 posta hizmeti, IMAP4 5.50/user/month $' dan baþlayan hizmet ve Microsoft Exchange iþbirliði hizmet disk alaný 20 MB ile / 12 $ kullanýcý / ay baþlayan.

YONETİM DAN MANL İCİN CM SAFLAR NA: olabilir         tamamen kullanýcý yönetimi saðlayan, ya da e-posta yönetimi kýsmen.         Hýzlarý ve ile birleþtiðinde Kritik Yol güvenli barýndýrma ortamýnda,         MCI Worldcom en Frame Relay að beslemeleri, itibar söz deðil,         Mesajlaþma Uygulama Servis ön plana MCI Worldcom itmek gerekir         Saðlayýcýlarý (MASP).         Mesajlaþma ASP çoðunluðu, bazý iyi finanse edilen, genel olarak start-up olan      �
05.07.2013 16:34:00

Datatex ve Dan River Giyim Kumaþ - On Yýl ve Sayma
Bu Giyim Kumaþ Datatex en TIM paketi (Tekstil Entegre Üretim) ele geçirdi ve özellikle tekstil iþleme firmanýn ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere tasarlanmýþ olan bir ERP sisteminin uygulanmasý süreci baþladý, 1992 baþlarýnda, on yýl önce tam oldu.

YONETİM DAN MANL İCİN CM SAFLAR NA: vermedi. Orada         sistemi ve yönetim raporlama eski verileri temizlemek için kolay bir yolu oldu         metodolojileri eksik vardý. Sistemin örgü kýsmý bir açýklamasý oldu         uzak, bu nedenle CAD ile entegrasyon geliþtirilecek gerekir. olarak         Ayrýca, uyum için gerekli diðer küçük deðiþiklikler sayýsýz vardý         ABD li üreticiler kullanmaya alýþkýn ne için iþlevsellik. Ne zaman         bu konularda Datatex
05.07.2013 18:50:00

En Ýyi Yazýlým Onun Ortaklarý için daha fazla Insights Saðlýyor(Yanýsýra piyasasýna gibi)
Birkaç ay onun 'müþteri ve / veya yaþam için ortak' 2002 yýlý sonunda strateji planý açýkladý sonra, En Ýyi Yazýlým geçtiðimiz günlerde ilk yýllýk Trendleri 2003 Konferansý düzenledi ve kendisine karþý desteklemek için stratejisini yürütme gerçek adýmlar ortaklarý bilgi verdi Microsoft Business Solutions karþý kaçýnýlmaz yüz-off.

YONETİM DAN MANL İCİN CM SAFLAR NA: orta ölçekli þirketler, iþ yönetim yazýlýmý   870.000.000 $ ve dünya çapýnda 3,1 milyon müþteri, satýþ ilk organize   2.000 iþ ortaklarý için yýllýk Insights 2.003 Konferans   Orlando, FL.   Konferansýn amacý, karþý yürütülmesinde þirketin güçlü ilerleme iþareti oldu   büyüme ve karlýlýk çekirdek stratejik hedefleri, yaþam için müþteri   ve son Güz benimsenen edildi rekabet gücü, (En Ýyi bakýn   Yazýlým) Koyu nda Rekabet tutunuz. Bizim bellek,
05.07.2013 19:35:00

LIS Toplama ile Avrupa da yayýn için REDPRAIRIEBölüm: Olay Özeti
Depo yönetim sistemleri / birçok uzmanlarýn uzun tahmin olmuþtu, ama pek çeþitli nedenlerle yer almýþtý tedarik zinciri yürütme pazar, içinde bir konsolidasyon, sonunda oluyor gibi görünüyor.

YONETİM DAN MANL İCİN CM SAFLAR NA: Comments Olay Özeti depo yönetim sistemleri / kaynaðý içinde uzun tahmin konsolidasyon   zincir yürütme (WMS / SCE) pazar nihayet oluyor gibi görünüyor. Bununla birlikte,   bu beklenmedik bir yoldan baþladý. Bunun yerine doðrudan içi pazar konsolidasyon,   bazý kamu SCE / WMS satýcýlarý ve daha küçük, hatta karlý ama undercapitalized   ve gözardý WMS / SCE satýcýlarý daha görünür, zengin altýnda sýðýnak bulduk   tamamlayýcý ürünler ile anne. Ilk örnek, son
05.07.2013 19:35:00

Onun diðer aðlar için Intraware Satýn Aldý Janus
Janus Teknolojileri (IT cam) evden dýþarý alýr, eStorefront dýþarý asýlý ve yeni bir Ruh bulur. En iyisi, þirket Ticaret Bir ile bir tarih için iyi bir þans vardýr. Bize iyi bir fikir gibi geliyor.

YONETİM DAN MANL İCİN CM SAFLAR NA: bu unutulmamalýdýr, ayrýca Intraware yönetim kurulu oturur.) Janus         CEO su Larry Online Maðazasý yerde alýmlarý entegre edebilmek için bekliyor         doðrudan Argis için Commerce bir pazarda. Dýþarý Bu mermi         Argis paketi güzel. olarak         açmak, Intraware Janus profesyonel hizmetler grubuna eriþim alýr, ve         kendi geliþtirme ekibi Pittsburgh merkezli. Düþük maliyet nedeniyle kýsmen         operasyonlarýn,
05.07.2013 16:45:00

Son Toplama Catalyst Strateji Katalize mi?Bölüm: Olay Özeti
Yýllardýr, Catalyst Uluslararasý önceki yönetim ekibi tarafýndan yanlýþ adýmlardan strateji ve yürütme ciddi sorunlara neden önce önde gelen bir WMS / SCE satýcý oldu. Son birkaç yýlda Catalyst en dönüþ stratejisi büyüme ve karlýlýk için geri döndü. Sonuç olarak, son zamanlarda ComVest, zengin, özel yatýrým firmasý tarafýndan satýn alýnmýþtýr. Bu geliþme bu pazarda özel sermaye yatýrýmcýlarýn yeniden ilgi gösterebilir ve geç 2001 yýlýnda baþlayan þirketin dönüþ stratejisi doðrulamak olabilir. Yine de, soru ComVest sermayenin beklenen infüzyon bir consolidator olmak için Catalyst saðlamak ve sektörün üst kademe yýlýnda güçlüdür rakip tekrar katýlacaðý olmadýðýný kalýr.

YONETİM DAN MANL İCİN CM SAFLAR NA: iþleme üretim , muhasebe yönetim sistemi , muhasebe yazýlýmý , varlýk yönetim yazýlýmý , varlýk yönetim sistemi , varlýk izleme , varlýk izleme yazýlýmý , varlýk izleme sistemi , otomatik yönetim sistemi , kitap envanter yazýlýmý , iþletme stok yazýlým , iþ yönetimi , iþ yönetim yazýlýmý crm yönetim sistemi , müþteri yönetim sistemi , daðýtým merkezleri , daðýtým yönetim sistemi , daðýtým deposu , daðýtým depolama , erp yönetim sistemi , erp yazýlýmý
05.07.2013 19:35:00

Intentia ile Manhattan Associates Ortaklarý
Manhattan Associates ve Intentia arasýnda yeni bir ittifak tüketim mallarý, gýda ve içecek, ve giyim sektörlerinde müþteriler için depo ve ulaþým yönetim yetenekleri ile ERP tamamlayan hedefleniyor.

YONETİM DAN MANL İCİN CM SAFLAR NA: erp yazýlýmlarý , lojistik yönetim sistemi , ERP sistemleri , depolama yönetim sistemi karþýlaþtýrmak depo yönetim sistemleri , depo yönetim sistemi wms , üst ERP sistemleri , ERP modülü , depo sistemi /> Intentia ile Manhattan Associates Ortaklarý Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments Manhattan   Intentia ile Associates Ortaklarý S. McVey - 21 Ocak 2000 Olay Özeti   Manhattan Associates ve Intentia arasýnda yeni bir ittifak tamamlayan hedefleniyor   Depo ve nakliye
05.07.2013 16:23:00

Tatlý Noktasý ve ne-Notlar: Kurumsal Yönetim Yazýlýmý Satýcý Önemli Çözümleri saðlar
Deltek yurtiçinde ve yurtdýþýnda profesyonel hizmet firmalarý, hem de federal müteahhitler ve proje-odaklý iþletmelerin dizi de dahil olmak üzere çeþitli pazarlarda, hedef baðýmsýz ve birlikte modüller bir zenginlik kullanýr.

YONETİM DAN MANL İCİN CM SAFLAR NA: Noktasý ve ne-Notlar: Kurumsal Yönetim Yazýlýmý Satýcý Önemli Çözümleri saðlar Tatlý Noktasý ve ne-Notlar: Kurumsal Yönetim Yazýlýmý Satýcý Önemli Çözümleri saðlar P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Sunulan Bir Servet bir aile þirketi (en azýndan, bu bazen kamu algý) olarak yirmi yýldan fazla bir çalýþma olmasýna raðmen, Deltek Systems, Inc . proje odaklý kuruluþlar için kurumsal yazýlým ve çözümleri Kuzey Amerika nýn baþlýca saðlayýcýsý
05.07.2013 23:49:00

Oracle8i Release 2 - Web Fýrtýna Hazýr
15 Kasým Oracle Corp, Oracle8i Release 2 bekleyen duyurdu, follow-on Oracle8i için, en hýzlý kabul edilen veritabaný ürünü þimdiye kadar þirket tarafýndan yayýnladý. , 5000'den fazla

YONETİM DAN MANL İCİN CM SAFLAR NA:   Öneriler   Iliþkisel veritabaný yönetim sistemleri deðerlendirirken þirketleri Oracle içermelidir   Adaylarýn herhangi bir kýsa liste 8i. Oracle dönüm büyük ilerleme kaydetmiþtir   Web-etkin teknoloji onlarýn amiral gemisi veritabaný ürünü. IBM in son   DB / 2 teklifleri ve Microsoft SQL Server 7.0 bu çok da güçlü   alanlarý ve Oracle8i birlikte dikkate alýnmalýdýr. Her veritabaný yönetimi   sistemi bir þirketin ihtiyaçlarýna özgü olabilir
05.07.2013 16:18:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others