Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » muhasebe yaz l m dan manl k için ara t rma


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » muhasebe yaz l m dan manl k için ara t rma


E-ihale Giriþimi ile Kredi Muhasebe Bürosu
En muhasebeci ve denetçi PricewaterhouseCoopers E-satýn alma pazar ve portal oluþturur.

MUHASEBE YAZ L M DAN MANL K İCİN ARA T RMA: E-ihale Giriþimi ile Kredi Muhasebe Bürosu satýn alma , harcama yönetimi , tedarik hizmetleri , muhasebe firmasý , online satýn alma yazýlýmý , tedarik servis saðlayýcýlarý tedarik hizmetleri saðlayýcýsý , tedarik servis saðlayýcý , yeþil tedarik , muhasebe firmalarý , tedarik iþ tanýmlarý , tedarik hizmeti , satýn alma iþ akýþý , tedarik dýþ kaynak , bu ihale , satýn alma süreci , satýn alma döngüsü , pazarlama tedarik , tedarik ve kaynak , Satýn Alma , satýn alma
28.06.2013 21:06:00

Fiyatlandýrma Yönetimi Örneði
Anlayýþlý ve dinamik optimize fiyatlandýrma hayatta kalma ve baþarýsýzlýk arasýndaki fark anlamýna gelebilir. Birçok ortamlarda bu sistematik analizi yerine bulanýk düþünce ve insan duygularýný dayalý fiyatlandýrma hesaplamak için daha akýllý, daha hýzlý ve daha yararlý olabilir.

MUHASEBE YAZ L M DAN MANL K İCİN ARA T RMA: müþteri gerçek kesintiler için muhasebe sonra, iþlem baþýna ücret edilmiþtir seçici gerçek fiyat olduðunu, birçoðu nominal fiyatý, aslýnda sonra sadece gelir. Ile ilgili bu böylece onlarý teþhis ve fiyatlandýrma fýrsatlarý yakalamanýza yardýmcý oluyor iþletmelerin gerçekten müþteri iþlemlerinin her birinden kendi ceplerinde tutmak ne kadar gerçek gelir görüntülemek için cep fiyat þelale , kavramýdýr. Bu çok parçalý not kýsmý biri. Fiyatlandýrma Gerekçe arýyor
05.07.2013 23:49:00

Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý
Iþ zekasý (BI) çatýsý altýnda Araçlarý eylem için kararlar içine bilgi ve bilgi veri dönüþtürmek için birleþtirir. Panolar ve sayý kartlarý gibi iki araçlardýr. Genellikle karýþýk olsa da, özellikle çaðdaþ BI suitlerde iþlevsel fark, var.

MUHASEBE YAZ L M DAN MANL K İCİN ARA T RMA: Iþ zekasý , BI , kurumsal kaynak planlamasý , ERP , karar verme , yasal uyumluluk , tedarik zinciri yönetimi , müþteri kaynak yönetimi , çevrimiçi analitik iþleme < > OLAP , veri madenciliði , dijital kokpitlerinde , portallarý , dashboard , sayý kartlarý , anahtar performans göstergeleri , raporlama , sorgu.
05.07.2013 23:49:00

Müþteri Ýade ve RMA lar Yönetimi
Bir þirketin kurumsal kaynak planlamasý (ERP) sistemi bileþik olabilir iade malzeme yetki (RMA) ortak ve benzersiz varyasyonlarý vardýr. RMA varyasyonlarý belirlenmesi bir þirket basitleþtirilmiþ gereken ve ne bir ERP sistemi modellenmiþtir gerekenleri belirlemek için saðlar.

MUHASEBE YAZ L M DAN MANL K İCİN ARA T RMA: bu faaliyetler için ilgili muhasebe iþlemleri aþaðýdaki adýmlarý yetki kendisini içerir. Þekil 1 Her kaynak için açýklayýcý durumlarda ile birlikte, RMA varyasyon bu büyük kaynaklarý özetler ve daha fazla açýklama için bir organize odaðý saðlar. Ayrýntý için týklayýn   basit RMA durum, Þekil 1 de gösterilen bir çok adým için temel bir deðiþim içerir. Yani, þirketin yetki bir mevcut müþteri ve madde için geçerlidir ve þirketin tam dönüþ miktarý, hurda gibi ta
05.07.2013 23:50:00

Küçük Satýcýdan Yarýþmasý
Küçük uzman saðlayýcýlarý bakmak için bir nedeni Ýsveç merkezli Jeeves Bilgi Sistemleri AB devam eden baþarýdýr. Hatta en büyük oyuncular zorluklarý ve Jeeves odaklý ve yenilikçi seviyor gelen itici güçler kabul.

MUHASEBE YAZ L M DAN MANL K İCİN ARA T RMA: Kurumsal kaynak planlamasý , Jeeves , Kullanýcý gereksinimleri , Kurumsal uygulamalar , SAP , Microsoft , Mendocino , en iyi uygulamalar , Microsoft Office Smart Client , Ýþ sistemleri seçim.
05.07.2013 23:49:00

Biz Zaten Bu yazýyý oku Gitmek ister biliyor musunuz?
SLP Infoware terk muhtemeldir bir ISS müþterilerinin tahmin edebilirim bir ürün duyurdu.

MUHASEBE YAZ L M DAN MANL K İCİN ARA T RMA: SLP Infoware , SLP Infoware ISS / CPS ürün , ISP / CPS ürün , urn-tahmini ürün , ürün performansý , cep telefonu sektöründe , kablosuz teknolojisi , Ýletiþim Servis Saðlayýcýlarý , Atýk Yönetimi Çözümü , yayýk tahmin , SLP Infoware yazýlým çözümü.
05.07.2013 16:34:00

Biz akýllýca sað Ürünler yapýlandýrma ve Sipariþ Parça Numaralarý kullanýn miyim?
Endüstriyel otomasyon sektöründe, satýþ yapýlandýrýcý çözümleri gözden, ölümcül bir kusur ayný anda parça numaralarý ve ürünleri yapýlandýrmak için kendi yetersizliðidir. Daha büyük bir endiþe kýsmýndan

MUHASEBE YAZ L M DAN MANL K İCİN ARA T RMA: Akýllý parça numaralarý , anlamlý parça numaralarý , önemli parça numaralarý , ürün yapýlandýrýcý , satýþ yapýlandýrýcý , parça numaralarý , endüstriyel otomasyon , IA , akýllý katalog numaralarý < > ters yapýlandýrma türevleri , bilgi teknolojisi , BT , çift yönlü yapýlandýrma , stok saklama birimi , Ürün Kodu , Webcom , WebSource CPQ.
05.07.2013 23:50:00

Fonksiyon Noktalarý: Onlar Gerçekten Yazýlým Boyutlandýrma için ölçün Hakký Birimi mý?
Fonksiyon puan (FP) yazýlýmýn boyutunu ölçmek için ölçü en popüler birimi. FP 1970'lerde geliþtirilmiþtir çünkü Ama, artýk günümüzün olay yönelimli programlama ve çok katmanlý yazýlým mimarileri için modasý geçmiþ deðil mi?

MUHASEBE YAZ L M DAN MANL K İCİN ARA T RMA: Yazýlým tahmini , fonksiyon puan , yazýlým boyutu ölçüm , Allan J. Albrecht , AP yöntemi , COBOL , grafik kullanýcý arayüzü , GUI , Uluslararasý Fonksiyon Noktasý Kullanýcý Grup , IFPUG , sertifikalý fonksiyon puan uzmaný sertifikasý , Teklif Çaðrýlarýný sertifika , iliþkisel veritabaný yönetim sistemleri , RDBMS , veri elemaný tipi , DET , iç mantýksal dosya , ILF < > dýþ arabirim dosya , EIF , harici giriþ , harici çýkýþ , dýþ sorgu , dizin oluþturulmuþ sýralý eriþim yöntemi dosyalarý , ISAM dosyalarý , ters dosyalarý.
05.07.2013 23:50:00

Danýþma Tarih 6 gün sonra, Abovenet Hit izle
Bir güvenlik danýþma yayýnlanmýþtýr alýr sonra, satýcýlar sorunu düzeltmek için hýzlý bir þekilde çalýþmak gerekir. Güvenlik mühendisleri tavsiyeleri okuma sadece onlar deðildir. Uyarýlarýnýn çýkýp, ve henüz yamalý henüz keder--gitmiþ aðlar yararlanmak için beklemek siber suçlular vardýr.

MUHASEBE YAZ L M DAN MANL K İCİN ARA T RMA: Uyarýlarýnýn , güvenlik að , güvenlik duyurularý , Abovenet , güvenlik danýþma , hata CSCdr10025 , Cisco , Catalyst Anahtarlar , SecurityFocus'dan , güvenlik yamalarý < ;> periyodik Güvenlik Açýðý Deðerlendirme , SecurityFocus.com , að güvenliði , að güvenlik , að güvenlik ürünleri.
05.07.2013 16:34:00

Stratyc en Lazer-Sharp Odaklý Araçlarý Legacy Sistemleri Güçlendirme
Bir teknoloji satýcý bir sýký tanýmlanmýþ pazar odaklý olduðunda, müþterilerine tarafýndan alýnan deðer genellikle daha fazladýr. Stratyc noktada durum gibi görünüyor.

MUHASEBE YAZ L M DAN MANL K İCİN ARA T RMA: Legacy Sistemleri , ERP sistemleri , Enteprise kaynak planlama sistemi , Web özellikli ERP sistemi , platformu tabanlý ERP ürün , ERP saðlayýcýsý , ERP satýcýlarý , ERP uygulama , ERP web etkinleþtirme bilgi AS/400 , AS/400 ERP sistemleri , Stratyc , stratejik tedarikçileri , E-iþ uygulamalarý , E-iþ satýn Yan , E-iþ teknolojileri.
05.07.2013 18:50:00

Yýkýcý Yenilikler? On-demand Fiyatlandýrma Modelleri ve Satýcýlarý
Bayiler, iþlem tabanlý fiyatlandýrma on-demand karþýlamak için satýþ ve destek süreçleri için köklü deðiþiklikler yapmak gerekir. Yazýlým satýcýlarý bu yetenekleri sunmak için en iyi nasýl, saðladýklarý fonksiyonlarýn türlü yeniden düþünmek gerekir, ve ne kanalý ile almak yaklaþýr.

MUHASEBE YAZ L M DAN MANL K İCİN ARA T RMA: program, böylece ACCPAC olmak, muhasebe VAR sanal ASP (VASP) olmak saðlamak için tasarlanmýþtýr gölgesinde ASP. Seçilmiþ uygulamalar öncül ya çalýþtýrmak için ya da barýndýrýlan saðlar benzersiz daðýtým esnekliði, olabilecek ek olarak, ACCPAC da bir ASP kendi yaþýtlarý arasýnda tek satýcý olabilir. Son olarak, ACCPAC CRM ek olarak, ACCPAC uzun ERP ve muhasebe hosting paketleri ile baþarýlý olmuþtur. Bu arada, muhasebe alanýnda, Intuit son zamanlarda, 2004 yýlýnda
05.07.2013 23:49:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others