X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 kredi councling


İş Performansı Yönetiminin Temelleri: İş Performansı Yönetimi ve Bunun Kuruluşlara Yönelik Faydalarına İlişkin Bir Değerlendirme
Piyasalar iş performansı yönetimini (BPM), kurumsal performans yönetimini (CPM) ve işletme performansı yönetimini (EPM) birbirlerine alternatif olarak

kredi councling  karşılamak veya müşterilerin potansiyel kredi risklerini en aza indirmek gibi potansiyel risk yönetim meselelerini belirlemeye yönelik temel performans göstergelerinin konulması önemli olabilir. Bu tedarikçilerden teslim alınan parçaları takip etme ihtiyacı duyan imalatçı bir kuruluştan veya çalışanların performansını ölçmek ve arttırmak isteyen bir devlet dairesinden farklıdır. Doğru temel performans göstergesini koymak ve bilginin doğru kişilere aktarılmasını

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » kredi councling

SCM çözümü seçerken 3 kritik konuları


Tedarik zinciri yönetimi (SCM) yazılım seçimi iyi günlerde, o yolda bir kaç kez gelmiş için bile kesinlikle zor ve acı verici. Neden? Çözümler, farklı nitelikleri, bir bolluk teklif satıcı sayısını rağmen orada bir uyum bulmak gerekir sadece daha fazla iş modelleri (veya olabildiğince yakın alır) daha bu modeller uygun kullanılabilir çözümler vardır. Ayrıca, karar vericiler önemli zaman ve şaşırtıcı sayıda alternatifleri göz önünde bulundurarak kaynakları yatırım gerekiyor.

kredi councling  satıcıları ile uğraşırken, Finans kredi her zamanki açık hesap aksine harfiyle işlemek için gerekli. • Maliyetleri azaltma: Olağan gidip taahhütname girişimleri satıcı suyu sıkmak. demek maliyetlerini azaltarak, Son birkaç yıldır, bu envanter azaltır, noncore faaliyetleri (temel, özel ama nonrevenue üreten uzmanlık) dış kaynak kullanımı ve proje tabanlı yönetim kullanarak gibi işlemleri anlamına gelmektedir yerine (MRP) (MRP). If outsourcing is on the horizon for your Devamı…

Kritik Ýþletme Fonksiyonlarý: Yanlýþ anlaþýlan Atýl ve gözardý Birinci Bölüm: Kredi ve A / R Yönetimi


Kredi ve tahsilat fonksiyonu iþ en, yanlýþ atýl ve gözardý alandýr. Kontrol, satýþ fonksiyonu ile ittifak zaman A / R umudu-to-nakit döngüsünde büyük bir rol oynayan önemli bir nakit giriþi oluþturabilirsiniz.

kredi councling  ve gözardý Birinci Bölüm: Kredi ve A / R Yönetimi alacak dýþ kaynak , alacak politikalar , üreten yol , alacaklar sigortalanmasý , yol , pazarlama , mlm yol , að pazarlama fýrsatlarý , nexum , gün Satýþ Üstün hesaplarý DSO , yüzde /> Kritik Ýþletme Fonksiyonlarý: Yanlýþ anlaþýlan Atýl ve gözardý Birinci Bölüm: Kredi ve A / R Yönetimi Charles Chewning Jr. and Abe WalkingBear Sanchez - Temmuz 5, 2013 Read Comments Kritik Ýþletme Fonksiyonlarý: Misunderstood, Atýl ve Devamı…

Kritik Ýþletme Fonksiyonlarý: Yanlýþ anlaþýlan Atýl ve gözardý Bölüm: Kredi Circle Kapanýþ ve A / R Yönetimi


Bir satýþ aracý olarak kredi ve A / R yönetimini kullanma hedefleri tanýmlama ve sonuçlarý ölçüm gerektirir. Rekabetçi manzara belirlenmesi ve temel özellikleri ile A / R yönetim yazýlýmý kullanan þirketler kredi ve A / R yönetiminin tam potansiyelini gerçekleþtirmek yardýmcý olacaktýr.

kredi councling  Atýl ve gözardý Bölüm: Kredi Circle Kapanýþ ve A / R Yönetimi alacak finansman , alacak finansman , alacak sigortasý , alacak kredileri , alacak dýþ kaynak , alacak politikalar , alacak prosedürler , alacak yazýlým , ; hesap alacaklarýnýn faktoring , ticari alacaklar sigortasý , hesaplarý alacak yönetimi , hareket satýþ yazýlýmý , iþ yönetimi , toplama alacak toplama alacak , koleksiyonlarý yazýlým , kredi yönetimi crm satýþ , müþteri iliþkileri yazýlým , müþteri Devamı…

Perakendeciler Onlarýn Rekabet Peyzaj bir "olun ya da Break" giriþimi için Güçlerini Birleþtirdi


Kmart ve Sears: Günümüzün rekabetçi perakende manzara Amerika'nýn en eski perakendecilerin bazý arasýndaki mega birleþme yol açmýþtýr. Farklý tedarik zinciri sistemleri birleþtirilmesi teknik konularý ele alýnmadan önce, bu devleri ilk sýrada iþ "temizlik" almak zorunda kaldý.

kredi councling  hiçbir zaman mevcut bir kredi anlaþmasý dengesini sonlandýrdý. Kmart de birkaç banka Sears satýn almak için kendi 11000000000 $ (USD) anlaþma sýrasýnda bir kez kullanýlmak üzere sermaye için 4 milyar dolarlýk (USD) kredi 3500000000 $ iþledikleri belirtti. Kmart perakendeci Sears satýn aldýðýnda kredi etkili olacak ve para iþletme sermayesi ihtiyaçlarý, yatýrým harcamalarý, satýn almalar ve diðer genel kurumsal amaçlar için ödemek için beþ yýl için geçerli olacak. Kredi Devamı…

Microsoft Finans için XML Özellikler Komitesi Katýldý


Microsoft (NASDAQ: MFST) uygulamalar arasýnda mali raporlar çevirmek için bir XML tabanlý standart baþlatmak için Geniþletilebilir Ýþ Raporlama Dili (XBRL) komitesi katýldý. Eskiden Geniþletilebilir Finansal Raporlama Biçimlendirme Dili (XFRML) olarak bilinen, dil þirketlerin mali raporlar alýþveriþi için internet kullanýmý için izin vermelidir.

kredi councling  ile belge         Böyle bir kredi raporu veya kredi belgesi olarak biçimi. Pazar         Darbe         Microsoft standartlarý komitesi, önemli kabul katýlýr Herzaman         kullanýcý topluluðu saðlanmaktadýr. Ancak, müþterilerin dikkatli olmalýdýr         Için standartlara özel uzantýlarý yapmak için Microsoft un eðilimi         diðer satýcýlara giriþ engelleri oluþturun. XML bir dizi saðlamaktadýr Devamı…

Aspen Ýnternet Launch ile iyi Çeyrek Ýzliyor


Yakýnda üç aylýk sonuçlarýný býraktýktan sonra, Aspen bu ProcessCity.com, proses endüstrileri için ortak bir Ýnternet portalý sunacak duyurdu.

kredi councling  için güçlü gelirleri dikey kredi   pazarlar, rafineri ve petrokimya sanayi dýþ piyasalardan talep,   ve tedarik zinciri yönetimi çözümleri popülerliðini artýrdý. Büyük olasýlýkla gerçek deðildir   Aspen son iyi haber bir trend baþlayacak olup olmadýðýný söylemek için çok erken. Bakýyor   geri iki-ve-bir buçuk mali yýl Aralýk ile Ekim dönemi vardýr   olmuþtur en güçlü çeyrek.   Yakýnda üç aylýk sonuçlarýný býraktýktan sonra, Aspen bir teklif Devamı…
kredi councling   çok büyük meblağlı faturalar, kredi limitinin aşılması vs.) Önceki dönemlerde yayınlanmış olan mali bilgileri geriye dönük bir şekilde değiştirmeden çapraz ücret yüzdeliklerini değiştirme Sistem genelinde otomatikman çeşitli defterlere yansıtılabilen standartların kullanımı için yasal şartların sağlanması Mevcut belirli bir iş birimine ait hesap planını yeni bir iş birimine geçirmek için sistem bir kopyalama işlevi veya programı sağlayabilir. TL cinsinden Devamı…

SMB Showdown için Muhasebe


Larry Blitz, TEC Satýcý Showdown serisinin editörü deðilim. Tam Yazýlým Kuzey Amerika (Tam Yazýlým bir bölümü) ve Infor: Bugünün Showdown iki büyük kurumsal kaynak planlamasý (ERP) ve birbirlerine, kafa kafaya karþý (SMB) orta ölçekli iþ küçük satýcýlarý için muhasebe çukurlarý.

kredi councling  içindedir, ve yeteneklerini çeþitli kredi kriterleri (müþteri, ürün, vb) incelemek. Her iki ürün de A / P kontrol ve iþlevsellik bakýmýndan zengindir. Ýki satýcýlarý arasýndaki en büyük fark bu Tam Globe Kurumsal için bir gelecek teslim kalýr ise Infor, e-tedarik için Web arayüzleri saðlamasýdýr. Ticari Alacaklar (A / R) A / R en önemli yönlerinden koleksiyonlarý güncelleme yeteneði, ve kredi yönetme yeteneði olan . FMS SunSystems seçeneklerin sayýsý yol açar. Tam Devamı…

Skor bir Bingo hemfikir


Hemfikir Nortel Networks ve SAFECO ile iþbirliði yaparak küçük ve orta ölçekli iþletmeler için E-tedarik hizmeti veren bir atýlým oldu. Ortaya çýkan Business Advantage müþterilerine kaldýraçlý satýn alma hizmetleri saðlayacak Concur.

kredi councling  sigorta ve iþ ekipmanlarý kredi Ýþ Concur bir   Avantajý, ve ayný zamanda að üzerinden yatýrým ürünleri tedarik edecek. SAFECO   Þu anda 500.000 küçük ve orta ölçekli iþletme müþterileri vardýr. Nortel   Aðlar ve SAFECO Concur 35 $ milyon toplam yatýrým yapacak ve alacaksýnýz   ek hisse satýn almak için garanti gelecekteki performansýna dayalý stok Concur   að. Microsoft   (NASDAQ: MSFT) projeye teknik uzmanlýk sunacak. Ýþ hemfikir   Avantajý Windows 2000 Devamı…

Aðlar: Olanaklarýnýn Bir Dünya


Tam yerleþik bir intranet iyice iþ süreçlerini basitleþtirmek ve tüm iç, elektronik veri deposu saðlayabilir. Bu çalýþanlarýn güçlendirir ve kaðýt tabanlý belgeler oluþturduðunuz atýklarý azaltýr

kredi councling  saðlar. Bir banka bu kredi belgeleri þekilde yeniden tanýmlamak istiyor ki         þube ve ana ofis arasýnda transfer ve þimdi onlar konum vardýr         kurye veya posta ile teslim. Banka elektronik karar verebilir         ofis arasýnda ileri ve geri kredi baþvuru ve e-posta o tarama,         ama bu gerçekten sadece ayný eski sürecini yansýtýr. Ya da depolayabilir         ve tek bir yerde bilgi gerekli parti görünümü ve Signoff var Devamı…