Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » i yonetimi zinciri yonetimi sat c lar tedarik


Temel Tedarik Zinciri
Bir kez bir rekabet avantajý elde etmek için bir yol olarak görülen Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), þimdi Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) bir mantýklý ve gerekli uzantýsý olarak algýlanmaktadýr. Nedenleri: Birincisi, geleneksel ERP sistemleri þirketler giderek rekabetçi iþ ortamýnda yanýt için geliþmiþ planlama araçlarý gerekli eksikliði. Ýkinci olarak, iþlem gücü ve veri iletimi geliþmeler farklý kuruluþlar verimli ve düþük maliyetle iletiþim saðlamak. Son olarak, satýcýlar SCM ve ERP tamamlayýcý niteliði gözlemledik ve ürün suit konsolidasyon ilgileniyoruz.

i yonetimi zinciri yonetimi sat c lar tedarik  temel eksiklikleri Teknolojinin ilerlemesi ile ortaya ve artan müþteri talepleri tedarik zinciri yönetimi teknikleri ile özenle ele alýnmaktadýr. Komple çözümler peþinde ERP satýcýlarý geliþmiþ planlama ve programlama, lojistik, tahmin, ve diðer karar destek teknoloji saðlayýcýlarý ile iliþkileri çeþitli aramaya devam edecektir. Tedarik zinciri yönetimi çözümleri baþarýlý bir iþ kurmak ve sürdürmek isteyen þirketler için temel bileþenleri olarak geldi. Devamı…
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » i yonetimi zinciri yonetimi sat c lar tedarik


Sizin Kurumsal Dýþ Tedarik Zinciri Ölçme
Tedarik zincirleri bu yana, tanýmý gereði, uçtan uca arasý kurumsal süreci hakkýnda, biz tedarik zinciri performans yönetimi düþünmeye zaman dört duvar dýþýnda bakmanýn artan önemini vurgulamak. Eðer izliyorsanýz tedarik zinciri önlemler sayýsýna göre boðulmuþ, bu önemli bir etkisi olabilir birkaç üzerinde enerjileri odaklanmak daha iyidir.

i yonetimi zinciri yonetimi sat c lar tedarik  bir sonraki büyük alaný içine alýr, Äîwhich tüm belirsizlik yönetimi ile ilgilidir. Ýkinci olarak, iþletmeler arasýnda hizalama ölçümleri politika alanýnda (Kafes Tel en 3PE modeli içinde) yer almaktadýr. En az bir on yýl önce, en iþletmelerin dikey entegre edildi, biz bir yönetici talep hizalamak için pozisyon (genellikle VP seviyesinde), daðýtým ve kurumsal merkezli tedarik zincirinde üretim yarattý. Dýþ kaynak ile, tedarik zincirinin koordinasyonu artýk uyum için nihai Devamı…
Tedarik Zinciri Portföy 2.004
Burada Yeni Yýl bulunmaktadýr. Yani, gidiyor ileri resim Tedarik Zinciri portföyünün ne olmalýdýr? Eski bir þey, yeni bir þey, bir servis saðlayýcýdan bir þey, mavi bir þey. Tamam, bu kadar yeter.

i yonetimi zinciri yonetimi sat c lar tedarik  2.004 tedarik zinciri yönetimi iþ , tedarik zinciri yönetimi derece , tedarik zinciri yönetimi daðýtým tedarik zinciri yönetimi , tedarik zinciri yönetimi bilgi teknolojisi , tedarik zinciri yönetimi yenilik , tedarik zinciri yönetimi süreci tedarik zinciri yönetimi hizmetleri , tedarik zinciri yönetimi yazýlým , tedarik zinciri yönetimi yazýlým saðlayýcýlarý , tedarik zinciri yönetimi çözümleri , tedarik zinciri yönetimi sistemi , tedarik zinciri yönetim sistemleri , tedarik Devamı…
Tüm Tedarikçiler bakacak SAP
Son zamanlarda son güçlendirir SAP'nin ilk büyük ürün teslimionaylý teknoloji temeli, bu ortak bir teklif saðlarçözümü. Bu zaman ve kaynak miktarý gerekli anlamýna gelmezilgili etkinleþtirme iþlemi uygulamak ve yönetmek için göz ardý edilebilir.

i yonetimi zinciri yonetimi sat c lar tedarik  deðerlendirin; self servis ve içerik yönetimi ile iþbirliði ve otomasyon için ikmal üssü etkinleþtirin ve gibi operasyonel kaynak, self-servis satýn alma gibi þirketler arasý iþlemler, planý odaklý tedarik ve iliþki izleme entegrasyonu ile tedarik iliþkileri Engage. da Ýliþki izleme bir kerelik olay olarak sürekli yerine tedarik iliþkileri yönetmek için güçlü bir tam döngü tedarikçi yönetimi çözümü ile sonuçlanan, tedarik strateji geliþtirme ile entegre edilmiþtir. Devamı…
Aracý Üretici ve Tedarik Zinciri Yazýlým Satýcýsý Evlilik içinde "týklayýnýz" mi?
Geleneksel tuðla-harç üreticisi Illinois Aracý birleþme Internet tabanlý týklayýn Ticaret ile çalýþýr þaþýrtýcý, ancak delilik için bazý yöntemi vardýr. Sadece zaman birbirleriyle kendi araçlarý "týklayýn" nasýl kolayca ve sýký söyleyecektir.

i yonetimi zinciri yonetimi sat c lar tedarik  çözümleri (uyum otomasyon ve içerik yönetimi gerektiren), saðlayýcýsý; bTrade , ticaret ortaðý ve için güvenli baðlantý ve internet tabanlý EDI bir uzman (Tandem XML-Çalýþma Ziyade? Rekabet karþý EDI bakýnýz) ürün bilgi yönetimi (PIM) (Ürün Bilgisi Tedarik Zinciri, PIM ve PLM Rolü görmek: Link olan ) 2004 yýlýnda, ve ChannelWave (eski PRM eþ), kendi kanal yönetimi ve hizmet otomasyon yazýlým varlýklarý, 2005 yýlýnda ile. Böylece, týklayýn Ticaret Talep Zinciri Devamı…
Tedarik Zincirinde Üreticileri ve Yazýlým Satýcýlarý için Servis Seviyesi Anlaþmalarý
Kesikli üretim ve ihtiyaçlarýný gideren bir yazýlýmdýr olarak tedarik zincirleri, çok karmaþýktýr. Karmaþýklýðý kolaylaþtýrmak için, servis seviyesi anlaþmalarý, ilgili tüm taraflarýn ayný sayfada ve ürün teslim kalýr böylece geliþtirilmiþtir kolaylaþtýrýlýr.

i yonetimi zinciri yonetimi sat c lar tedarik  ve nihai müþterilere her ikisini de. Üretim bu yeni gerçeklik þimdi tedarik zinciri yönetimi ile saðlanýr (SCM). SCM bugünkü ayrýk üreticileri üretmek ve rekabet avantajý ile silahlanma onlarý böylece daha verimli mal veya bileþenleri taþýmanýza olanak saðlar. Ancak, uyum yönetimi, vergi kanunlarý, iç politika ve çoklu taraflar arasýnda sözleþme herhangi bir üretici için çok zor olabilir. Bu makale odaklanýr sözleþmeleri-iyi s ervice seviyesi anlaþmalarý olarak bilinen Devamı…
Yalýn Tedarik Zinciri Teknoloji Etkinleþtiriciler
Bir yalýn tedarik zinciri için bir kurumsal dönüþüm saðlayan teknoloji ve disiplin gerektirir. Yalýn metodoloji uzatmak için bazý özel yönergeleri takip ederek, etkili bir yalýn olmak için tedarik zinciri dönüþüm ile devam edebilirsiniz.

i yonetimi zinciri yonetimi sat c lar tedarik  ile birlikte, tedarik zinciri izleme ve etkinlik yönetimi yetenekleri tam bir tamamlayýcý gerektirir. Bu bir örnek geniþletilmiþ iþletme genelinde üretim ve daðýtým üniteleri-of-ölçü genellikle hantal bir görev haline gelir ve uyum olduðunu. Gerçek zamanlý olarak bir karton bir paketten bir birim deþifre hata veya geçersiz veri yol açabilir. Genellikle en büyüðüdür üye ya da en etkili olmayabilir deðerleri belirlemektedir. Ýþbirliði hazýr ve bilgi veya ölçütleri Devamı…
Geniþleyen Tedarik Zinciri Çözümleri Satýcý için Zorluklar
Týklayýn Ticaret dünya çapýnda pek çok sanayi için talep üzerine tedarik zinciri yönetimi (SCM) çözümleri geliþen saðlayýcý olmasýna raðmen, kendi yarattýðý bazýlarý sorunlar çeþitli, kadar yüz var.

i yonetimi zinciri yonetimi sat c lar tedarik  ile, týklayýn Ticaret, ortak iliþkileri yönetimi çözümleri baþlatýlmasý, evlat edinme sürüþ, hosting, ve yazýlým ve að yönetmek ve optimize uzmanlýk ve en iyi uygulamalarý geliþtirmiþtir beri , mevcut ve potansiyel müþterilerine katma deðerli hizmetler sunan Çevre ve satýcý, müþteri tabanýný büyütmek tamamlayýcý iþletmeler kazanmak ek gelir kaynaklarý ve kaldýraç mevcut kurumsal ve teknik altyapý saðlamak için stratejik fýrsatlarý deðerlendirmek devam Devamı…
Tedarik Zinciri Yönetimi Satýcý Hizmet Tedarik Zincirleri için Denge bulur
Týklayýn Ticaret SCM oyun alaný son derece rekabetçi ve parçalanmýþ olduðunu kabul etmektedir. Ancak, onun birleþik uygulamalar best-of-cins uygulamalarý entegre suit doðru mevcut trendi takip iþ süreci çözümleri yaratacak çünkü rekabet kalacak inanýyor.

i yonetimi zinciri yonetimi sat c lar tedarik  Tedarik Zinciri Yönetimi Satýcý Hizmet Tedarik Zincirleri için Denge bulur Tedarik Zinciri Yönetimi Satýcý Hizmet Tedarik Zincirleri için Denge bulur Michael Bittner - Temmuz 5, 2013 Read Comments Arkaplan ilk yýllarýnda týklayýn Ticaret için extranet etkinleþtirme merkezli (1996 yýlýnda kurulan), ve özellikle, talep zinciri çözümleri iþ-to-Business (B2B) ve iþ-to-müþteri (B2C) e-ticaret. Üyelik kurallarý aracýlýðýyla, bir daðýtým kanalý içinde iliþki hiyerarþileri ve Devamı…
Uluslararasý Tedarik Zinciri mücadele
Etkin tedarik zinciri yönetimi küresel üreticilerin ve perakendecilerin baþarýsý için çok önemlidir. TradeBeam GTM planý baþarýlý olursa, zaman ve para stok seviyeleri korunur saðlamak için yönetmek tedarikçiler harcanan optimize olacaktýr

i yonetimi zinciri yonetimi sat c lar tedarik  iþlevi, geliþmiþ tekrarlayan ikmal, in-transit mal yönetimi ve kalite yönetim desteði. Çözüm, Çince Almanca, Ýtalyanca ve Ýspanyolca dahil olmak üzere Ýngilizce yanýnda birçok dilde mevcuttur. çözüm tedarikçileri elektronik alýcýlarýn ihtiyaçlarýna yanýt vermesini saðlamak için gerekli deðildir. Advance sevkiyat bildirimler ile ilgili olarak malzeme göndermek için go-önde istemi gereken yerde (ASN), sipariþ onaylarý, ya da sevkiyat verileri, bir izin sistemi olmadýðý Devamı…
Üretim Tedarik Zinciri Yalýn yapmak için ERP Kullanýmý Dokuz Yollarý
Tüm kitap ve kapsamlý eðitim ve yalýn tedarik zinciri uygulamalarý için ayrýlmýþ sertifikasyon süreçleri vardýr. Ama herhangi bir üretim ortamýnda, herhangi bir kurumsal tedarik zinciri yalýn vermenize yardýmcý olacak birkaç nispeten basit adýmlar vardýr. Bu makalede, herhangi bir þirket alabilir bu basit önlemler-önlemler deðineceðim.

i yonetimi zinciri yonetimi sat c lar tedarik  alma faaliyetlerinin yaþamýþ þirketler için, anahtarýdýr. Ana veri yönetimi farklý bölümlerinde, ayný ürün için birden fazla parça numaralarý var, þirketlere verimlilik getirecektir. Bu ayný parça için yinelenen veri ve kayýtlarý ne zaman tedarik zinciri boyunca þirket çapýnda görünürlük ve entegrasyon oluþturmak zordur. Ek olarak, bu kuruluþ ortamýnda Çoklu ve çoklu dil desteði saðlar saðlamak için, kurumsal ayak izi tamamen tek bir þirket içinde yer olsa bile, Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others