Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » i ve teknoloji hizmetleri icin oran erp


BT Hizmetleri E-Ýhale
E-tedarik sadece mal ve malzeme için deðil. Piyasa artýk BT hizmetleri E-ihale çözümleri sunduðu açýk hizmet kaynaklarýna eriþim ve hizmet zinciri optimize etmeye. Ne bu çözümler ve nasýl çalýþýr?

i ve teknoloji hizmetleri icin oran erp  karma modeli             , bulma iþe ve taþeron iþçilerinin yönetmek için yaþam döngüsü. bordercolor= #000000 > eWork             Prosource www.ework.com Genel 7 modülleri             bir ön uç birlikte kaynak ve aday yönetim sistemi saðlayan             Bir arka uç iþleme sistemi ile          bordercolor= #000000 > XiSource              www.xisource.com BT Çözüm             , kalite merkezli düþük Devamı…
Sağlık Hizmetleri Sektörü için Zaman ve Katılım
Time and Attendance collects, tracks and reports employee hours worked through automated time clocks or other means.
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » i ve teknoloji hizmetleri icin oran erp


NetMind Edinme Puma Teknoloji Niyet Analizi
Birleþme 2003 600 milyondan fazla kullanýcý ulaþmasý bekleniyor hýzla geliþmekte olan Ýnternet tabanlý kablosuz teknolojisi, hedef.

i ve teknoloji hizmetleri icin oran erp  saðlar   Internet ya da intranet ve e-posta ile deðiþiklikleri anýnda bildirim alýrsýnýz   NetMind en Minder Application Server.   birleþme 2000 yýlý 2. Çeyrek (olasýlýk% 90) kapatýp bekleniyor   Puma senkronizasyon ve yönetim için kiþiselleþtirme teknolojisi katacak   yazýlým. Birleþme Kablosuz göre hýzla geliþmekte olan Ýnternet hedef   sanayi, hangi 2003 (olasýlýk tarafýndan 600 milyondan fazla kullanýcý ulaþmasý bekleniyor   % 70). Kombine paketleri, veri Devamı…
Sagent Teknoloji Güçlü Büyüme Raporu
Ýþ Tel - 21 Ekim 1999 - sagent Technology, Inc (NASDAQ: SGNT) 30 Eylül 1999 tarihinde sona ermiþ üçüncü çeyreðine iliþkin mali sonuçlarýný açýkladý. Çeyrek için gelir 1998 yýlý üçüncü çeyreðinde ayýnda 4,6 milyon, 10,0 milyon ABD Dolarý% 117 arttý. 1999 dokuz aylýk net dönem zararý geçen yýlýn ayný dönemine dolar 11,7 milyon net zarar ile karþýlaþtýrýldýðýnda, 970.000 $ idi.

i ve teknoloji hizmetleri icin oran erp  müþteri satýn alma verilerini izlemek ve analiz etmek sagent seçilen drugstore.com, içerir. Daha fazla þirket e-ticaret yapmak için bir giriþim olarak, çalýþan e-iþ çözümleri için referans saðlamak için sagent yeteneði rekabetçi durumlarda onlara yardýmcý olacaktýr. Buna ek olarak, sagent son zamanlarda IBM Evrensel DataBase entegre eriþim ekler sagent Çözüm sürüm 4.1, en duyurdu, ve DB / 2 kaynaðý, hedef ve / veya depo olarak kullanýlmasýna izin verir. DB / 2 depolama en Devamı…
Stratejik Ýnsan Kaynaklarý Teknoloji Rolü
Insan kaynaklarý (ÝK) bölümü can-ve kuruluþun alt satýrýnda katký-teslim etmelidir. Teknolojileri ve servis saðlayýcýlar aracýlýðýyla, ÝK sadece kurumsal hedeflere ulaþmak için önemli bir bileþeni olmasýnýn bir maliyet merkezi olmaktan taþýyabilirsiniz.

i ve teknoloji hizmetleri icin oran erp  iþçi saat ve devamsýzlýk izler ve bordro oluþturmak için giriþ süreçtir. Ayrý bir programý kýsa vadeli ve uzun süreli sakatlýk ödemeleri yönetir. Bu sistemlerin her ikisi de önemlidir. Ama ayrý ayrý izlendi, onlar ÝK geleneksel idari rolünü güçlendirmek. Her iki sistem bilgileri birleþtirir ve iþ zekasý iþlevleri kullanan bir dýþ kaynak çözüm devamsýzlýk izler insan varlýk yönetimi programý, yoðun çalýþma süreleri ve devir teslim. Þimdi veri iþçilik Devamı…
Eski ERP Ýkilemi: Ne Kadar Bakým ödeme mi?
Bir þirketin mevcut ERP sistemi tutmaya karar sonra, bir sonraki karar ne kadar süre bakým için satýcý ödemeye devam gerektiðidir.

i ve teknoloji hizmetleri icin oran erp  araç olduðu gerçeði. Kod istikrarlý ve herhangi bir þirket de o kadar ürünü kullanýyorsanýz þekilde deðiþiyor deðildir. Grubun hata düzeltmeleri deðer gördü raðmen, hatalarýn düþük hacimli bir sigorta poliçesi yarar daha bakým hizmeti bu bölümünde. yaptý Yenilikler satýcý periyodik yeni sürümleri vermektedir. Þahýs þirketi, sistem deðiþtirdi ne kadar ayrýntýlý dayalý (Bir Uygulama Ürün deðiþtirme mý görüyor musun? ) yeni bir sürüm kabul maliyetinin Devamı…
ERP Ortamýnda Veri Dönüþüm
Herhangi bir sistem uygulanmasýnda dönüþtürme veri bir yüksek tel eylemdir. ERP ortamda dönüþtürme veriler sadece yani bir güvenlik aðý, yürütmenin iyi düþünülmüþ bir plan yapýlmalýdýr. Bu makale manuel veya elektronik alternatifleri göz önüne alýndýðýnda verileri dönüþtürmek için kurallar anlatýlmaktadýr.

i ve teknoloji hizmetleri icin oran erp  müþteriler için daha satýcýlarý için ve çünkü yeterince yoktur       satýcýlarý deðiþim yüksek frekans, birçok þirket elle girecek       pilot sürecinde gibi geç mümkün baþlayan ve devam satýcý veri       mevcut ve ERP yerleþik verileri korumak için. style= mso-height-source:userset;height:54.4pt valign= top > Açýk Satýcý       Faturalar bir Ýzinleri       olmadan satýn alma ve borç hesaplarý iþlevleri için ERP sistemlerine-over kesim  � Devamı…
Nerede ERP (Ya iyi, Nerede Baþlý Olmalý) Baþlý mý? Bölüm 1: Fonksiyonel Kapsam ve Dikey Odak
ERP uygulamalarý çaðdaþ üretim iþletmeleri için bilgi belkemiðidir. Bu not biz mevcut ve potansiyel ERP kullanýcýlarý hem de iþletmeler uygun beklentilerini yönetmek için farkýnda olmasý gerektiðine inanýyoruz ki ERP pazarýnda mevcut eðilimler tanýmlar.

i ve teknoloji hizmetleri icin oran erp  paketleri genellikle tamamen sýfýrdan iþ ve sanayi için yapýlandýrýlmasý gereken ulaþmasý çünkü, kýsmen, olur. Belirli bir sanayi için þimdiden paketin parçalarý yapýlandýrma ve bu sektörde gerekli deðildir fonksiyonlarý engellemeyi, satýcýlar kýsaltmak ve uygulama süreci azaltabilir. Önceden yapýlandýrma þirket, özel donaným ya da dikey pazarýn büyüklüðü dayalý olabilir. Hýzlý uygulama araçlarý ve sektöre özel þablonlar hýzlý uygulama ve yatýrým geri Devamı…
Köprü Yapý - Sizin Demo-için-Kazan Oraný iyileþtirilmesi
"Þimdiye kadar bir alt ürün için bir anlaþma mý kaçýrdýn?" Cevabýnýz evet ise, ben rakip daha etkili Köprü-Teþhir oldu çünkü yenilgi için ana nedenlerinden biri olduðunu garanti edeceðiz: Kendinizi bu basit bir soru sorun.

i ve teknoloji hizmetleri icin oran erp          kirli bir bebek bezi ile, ve hatta o coerced gerekiyor!       Sen         þüphesiz Bu nasýl olabilir , kendinize soruyor? Sonuçta, benim potansiyel kullanýcý         bir RFP (teklif istek) gönderdi, iþe, bir seçim ekip kurmuþtur         bir danýþman, bir karar için bir zaman çizelgesi ayarlamak ve mali kurdu         yeni bir sistem için bütçe. Açýkçasý bu deneyim isteyen birisi olan         deðiþtirin. Deðil mi? Devamı…
Avrupa'nýn Mobil 'ONE' Yeni Kablosuz Ýnternet Hizmetleri InfoSpace seçer
Bir kullanýcý oturum açmýþ olan / onu ana sayfa o / o, adres defterleri, Anýnda Mesajlaþma ve kullanýcýya özel hesap bilgilerine eriþim Kalender anýnda eriþmek mümkün olacak kez

i ve teknoloji hizmetleri icin oran erp  Nasdaq) olarak         kablosuz cihazlar için bilgi ve ticaret altyapý hizmetleri,         tüccar ve Web siteleri ve ONE, Avusturya nýn tek tam hizmet telekom         saðlayýcýsý (mobil, sabit ve internet), BÝR seçtiðini duyurdu         Ticaret InfoSpace kapsamlý platformu, bilgi ve iletiþim         yakýn olan yeni mobil internet hizmetlerinin sunumunda hizmet         kýsa mesaj servisi (SMS) ve kablosuz üzerinden 700.000 müþterilerine    Devamı…
Bir Eski ERP Sistemi için Yeni Hayat ekle?
Bilgi çalýþanlarý için yararlý bir özet forma ERP iþlem veri alma ERP sisteminin deðerini geniþletmek için bir yoludur. Bu makalede, bir veri ambarý için ERP ve diðer iþlem veri taþýyarak elde edilebilir avantajlarý tartýþýlmaktadýr.

i ve teknoloji hizmetleri icin oran erp  Mühendisliði (www.foodengineeringmag.com) için   ve Gýda, Kimya ve Yaþam Bilimleri CIO Forum bir kurucularýndan bulundu   www.foodcioforum.com de,    www.chemcioforum.com,   ve www.lifesciencecioforum.com. O oldu   TEC siteye bir meslektaþým ve deðerli katký. O özleyeceðiz. Devamı…
Yet Another ERP / CRM Ortaklýðý
Süleyman Software Inc, orta piyasa finans ve iþ yönetim sistemleri konusunda lider bir saðlayýcý ve SalesLogix, elektronik müþteri iliþkileri yönetimi (eCRM) konusunda lider bir saðlayýcý, beþ yýllýk, multi-milyon dolarlýk OEM yazýlým düzenleme imzaladý.

i ve teknoloji hizmetleri icin oran erp  müþteri desteði otomasyon ürünleri içine ve         hizmetleri, oluþturmak ve pazar. Düzenleme, SalesLogix açýsýndan altýnda         ilk için ürün desteði ile Süleyman ýn kanal ortaklarý saðlayacak         bir olma ek destek ve eðitim ile sözleþme yýlý,         iki yazýlým endüstrisinin liderleri arasýnda ortak bir çaba         gelecek. Her iki þirket de dahil olmak üzere, ortak pazarlama dahil olacak         ortak reklam, Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others