Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » i ve teknoloji hizmetleri icin bi secimleri


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » i ve teknoloji hizmetleri icin bi secimleri


BT Hizmetleri E-Ýhale
E-tedarik sadece mal ve malzeme için deðil. Piyasa artýk BT hizmetleri E-ihale çözümleri sunduðu açýk hizmet kaynaklarýna eriþim ve hizmet zinciri optimize etmeye. Ne bu çözümler ve nasýl çalýþýr?

İ VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ İCİN Bİ SECİMLERİ: karma modeli             , bulma iþe ve taþeron iþçilerinin yönetmek için yaþam döngüsü. bordercolor= #000000 > eWork             Prosource www.ework.com Genel 7 modülleri             bir ön uç birlikte kaynak ve aday yönetim sistemi saðlayan             Bir arka uç iþleme sistemi ile          bordercolor= #000000 > XiSource              www.xisource.com BT Çözüm             , kalite merkezli düþük
05.07.2013 18:50:00

Bir ERP Satýcý Hizmetleri Pazar me için Teyakkuzda
Hizmetler sektöründe þirketler varlýk ve saha hizmetleri yönetimi hem gerekir, ancak mevcut entegre varlýk ve saha hizmetleri bakým sistemleri genellikle bu kurumun ihtiyaçlarýný karþýlamak için baþarýsýz. Ancak, kurumsal kaynak planlamasý satýcý Agresso sadece doðru çözüm gibi görünüyor.

İ VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ İCİN Bİ SECİMLERİ: deðiþen ihtiyaçlarý olan bir insan ve proje-temelli örgütler ortaya çýkmýþtýr. Profesyonel hizmetler (ve kamu sektörü) iþletmeler artýk sadece doktorlarýn kalesi, mimarlar, avukatlar, ve Maytag tamirci deðil, birbirine baðlý iþlemler karmaþýk bir aðý vardýr. Reklam sloganý gider gibi ve, insanlarýn merkezli iþletmeler destek çözümleri söz konusu olduðunda, sadece babanýn Oldsmobile deðil artýk-sürece þu ana kadar, mücadele etti, saha hizmetleri ve varlýk bakým
05.07.2013 23:50:00

Bir Teknoloji Seçimi anatomisi
Dell Computer Corporation konulardan bir set çözüm daha ciddi bir sorun yarattýðý fark önce bir ERP sistemi daðýtmak için hazýrlanýyor milyonlarca geçirdi. Michael Dell, Kevin Rollins ve Dell Computer Corporation ve müþterilerinin Dell'in Platin Müþaviri Morten Topfer arasýnda tartýþma dayalý unutmayýn.

İ VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ İCİN Bİ SECİMLERİ: bir test ve entegrasyon için, ve üçüncü bir         verimli kullanmak için. Bu tür uygulamalar ayný zamanda sýký bir deðiþim daðýtým dikte         süreyi en üst düzeye çýkarmak için deneyin süreçleri uygulama         stabildir. Alt satýrda bu bilgileri tarafýndan alýnan önlemlerin tüm         teknolojisi profesyonelleri istikrarlý bir sistem ve tutarlý veri saðlamak için         iþ süreci deðiþim çabalarý uzatmak. Bir
05.07.2013 18:50:00

Sagent Teknoloji Güçlü Büyüme Raporu
Ýþ Tel - 21 Ekim 1999 - sagent Technology, Inc (NASDAQ: SGNT) 30 Eylül 1999 tarihinde sona ermiþ üçüncü çeyreðine iliþkin mali sonuçlarýný açýkladý. Çeyrek için gelir 1998 yýlý üçüncü çeyreðinde ayýnda 4,6 milyon, 10,0 milyon ABD Dolarý% 117 arttý. 1999 dokuz aylýk net dönem zararý geçen yýlýn ayný dönemine dolar 11,7 milyon net zarar ile karþýlaþtýrýldýðýnda, 970.000 $ idi.

İ VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ İCİN Bİ SECİMLERİ: müþteri satýn alma verilerini izlemek ve analiz etmek sagent seçilen drugstore.com, içerir. Daha fazla þirket e-ticaret yapmak için bir giriþim olarak, çalýþan e-iþ çözümleri için referans saðlamak için sagent yeteneði rekabetçi durumlarda onlara yardýmcý olacaktýr. Buna ek olarak, sagent son zamanlarda IBM Evrensel DataBase entegre eriþim ekler sagent Çözüm sürüm 4.1, en duyurdu, ve DB / 2 kaynaðý, hedef ve / veya depo olarak kullanýlmasýna izin verir. DB / 2 depolama en
05.07.2013 16:18:00

Sen Shalt (ve daha fazla) uyun veya Else: Sarbanes-Oxley bakýldýðýnda
Yasanýn katý standartlarý ve politikalarý uymayarak yöneticileri ve herhangi bir iþletmenin üst yönetimi felaket gibi ABD Sarbanes-Oxley Yasasý (ve diðer düzenlemeler ile ilgili bir takým) uyum, tüm iþletmeler için çok önemlidir.

İ VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ İCİN Bİ SECİMLERİ: tablolarýn doðruluðunu ve adalet için, ve finansal tablolar etrafýnda iç kontrol çerçevesinin yeterliliði sertifika gerektirdiðinden CEO ve CFO, finansal raporlar üç aylýk belgelemek zorundadýrlar. Yöneticiler kötüye nedeniyle düzenlemeler sonrasý (geri vermek) ikramiye ve kar kusmak zorunda iken görevlileri, yöneticileri, ve diðerleri burada, hileli denetçileri yanýltýcý yasaktýr. Bu nokta, ancak yine de diðer ülkelerdeki düzenlemelere çatýþmalar neden olabilir.
05.07.2013 23:50:00

E & Y Döndürme-Off eSecurity Çevrimiçi ve Tanýttý Güvenlik Açýðý Deðerlendirme Hizmetleri
Güvenlik ile ilgili kayýplarý önlemede þirketlere yardýmcý olmak için bir çaba, Ernst & Young, yeni bir online güvenlik giriþim kapalý iplik olduðunu açýkladý. Yeni giriþim adýna ürün kendi Güvenlik Açýðý Deðerlendirme hizmetidir.

İ VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ İCİN Bİ SECİMLERİ: E & Y Döndürme-Off eSecurity Çevrimiçi ve Tanýttý Güvenlik Açýðý Deðerlendirme Hizmetleri güvenlik açýðý tarama , tarayýcý güvenlik açýðý , testleri güvenlik açýðý , bilgi güvenliði tehdidi , að güvenlik çözümleri , web uygulama güvenliði , að güvenlik , denetim bu güvenlik , að güvenlik deðerlendirmesi /> E & Y Döndürme-Off eSecurity Çevrimiçi ve Tanýttý Güvenlik Açýðý Deðerlendirme Hizmetleri L. Taylor - Temmuz 5, 2013 Read Comments E & Y
05.07.2013 16:45:00

Çözüm Arsalar Seyahat Ve Gider Yetenekler A Kursu
Çözüm daha Necho'nun en seyahat ve eðlence giderleri ürün ile self-servis e-ihale uygulamasýnýn yeteneklerini geniþletir.

İ VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ İCİN Bİ SECİMLERİ: entegre olacak         ortak lansmaný ile kullanýcýlara sunmak ve oturum açma ve tutarlý bir arayüz         onaylarý ve raporlama için. NavigatER bir istemci tarafý Java çözümdür         Bu tedarik ve T & E kartlarý, yabancý vergi ve KDV raporlama, destekler         SSL (güvenli yuva katmaný) protokollerinin kullanýmýný içerir güvenlik özellikleri         ve özel veritabaný þifreleme ve tanýmlamak için zengin bir dil         ve i�
05.07.2013 16:34:00

Dýþ Kaynak Kullanýmý GüvenlikBölüm 3: Yönetilen Güvenlik Hizmetleri Saðlayýcýsý seçilmesi
Dýþ kaynak güvenlik üç bölümlük dizinin son makale olarak, aþaðýdaki makale güvenilir bir yönetilen güvenlik hizmetleri saðlayýcýsý seçmek için yönergeler saðlar.

İ VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ İCİN Bİ SECİMLERİ: yapabilirsiniz   sorarak MSSP yönetimi, izleme ve müdahale teknikleri deðerlendirmek: ne     ürün ve teknoloji MSSP destekler? Saðlayýcý maksimize mu     kurulum, uygulama ile yardým ederek mevcut güvenlik ürünleri kullanýmý     ve entegrasyon? nasýl olacak     MSS personel acil faaliyet? MSSP mu     hýzlý uzman danýþmanlar eklemek için beklenmedik olan ek olmalýdýr     uzmanlýk gerekli haline      hizmet düzeyi mý     anlaþmalar sýký ve
05.07.2013 18:50:00

Görev ayrýlýðý ve Sarbanes-Oxley Uyum Sorunlarý Rolü
Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX) halka açýk firmalarýn muhasebe ve raporlama uygulamalarý düzenleyici standartlara uygun olduðunu göstermek için gerektirir. SOX Bölüm 404 bu mevzuatýn görev-önemli bir yönü ayrýlmasý ve bu makalenin odak kavramý ve uygulama giderir.

İ VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ İCİN Bİ SECİMLERİ: olun kim iþ onaylanan iþ, ve faaliyet idam edildi tarih ve saat denetim izi belgelenmiþtir yaptý. böylece sürecinde güven aþýlama, rasgele zamanlarda iþlemleri yorumlayan yeteneði etkinleþtirin. Bir Son Söz SOX tanýtýmý iþ dünyasýnda sorumluluk yeni bir düzeye getirmek için ümit edilmektedir. Bu birkaç yýl önce ABD de kurumsal dolandýrýcýlýk vakalarýndan, yeni bir fýrsat bütünlük göstermek ve müþterileri, çalýþanlarý ve pay sahiplerinin çýkarlarýný birincil
05.07.2013 23:50:00

IBM Yeterli deðil: i2 kesik kesik Boy ve SupplyBase
i2 Technologies 8600000000 $ için Aspect Geliþtirme kazanacaklardýr. Bu ayrýca $ 380 milyon SupplyBase kazanacaklardýr.

İ VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ İCİN Bİ SECİMLERİ: için durdurma         IBM (NYSE: IBM) ve Ariba (NASDAQ: ARBA), i2 Technologies (NASDAQ: ITWO)         ne için: o (ASDV NASDAQ) Boy Geliþtirme kazanacaklardýr açýkladý         yazýlým tarihinin en büyük birleþme olarak fatura. Ise fiyat etiketi         bir 8600000000 $ (13 Mart kapanýþ fiyatýna göre) kadar bir olan         Ýnternet stoklarýnýn son derece yüksek piyasa yansýmasý,         anlaþma her açýdan büyük.         ,
05.07.2013 16:34:00

Ölümcül Kusurlar ve Teknoloji Seçimleri
Gýda ve içecek üreticileri pazar taleplerini karþýlamak için bilgi teknolojisine güveniyor. En kurumsal uygulamalar

İ VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ İCİN Bİ SECİMLERİ: gýda ve içecek þirketlerinin, izleme ve takip ürün gerekir. Bu amaçla, parti kontrolü ve üretim tarihleri ​​de dahil olmak üzere tarih kontrolü, için, satmak-by tarih, raf ömrü ve tarihleri ​​iyi-, birçok gýda ürünleri için gereklidir. Out ilk sýký ilk raf ömrü ve en iyi-by tarihleri ​​maksimize edilmesi ise (FIFO) toplu rotasyon gereklidir. Ürünün tüketiciye ulaþmadan önce kalite kontrol ve gýda ürünlerinin kalitesi analizi en ürün hatalarý veya
05.07.2013 23:49:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others