Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » i sistemleri i ara t rma ve teknoloji hizmetleri


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » i sistemleri i ara t rma ve teknoloji hizmetleri


BT Hizmetleri E-Ýhale
E-tedarik sadece mal ve malzeme için deðil. Piyasa artýk BT hizmetleri E-ihale çözümleri sunduðu açýk hizmet kaynaklarýna eriþim ve hizmet zinciri optimize etmeye. Ne bu çözümler ve nasýl çalýþýr?

İ SİSTEMLERİ İ ARA T RMA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ: ile entegre etmek için ihtiyaç         sistemleri zorunludur. Genel çözümler devletin hepsi olacak ki         kolayca kurumsal sistemleri entegre. Dördü (Nitorum, Vivant,         CascadeWorks ve SkillsVillage) da Ariba e-ticaret ile entegrasyon alýntý         platformu. IT tarafýnda IQ4hire yýlýnda üyelik deðinir Ticaret One.net s         ortaklýk programý. Sonuç                  E-tedarik sadece mal ve malzeme için deðil. Piyasa
05.07.2013 18:50:00

Bir ERP Satýcý Hizmetleri Pazar me için Teyakkuzda
Hizmetler sektöründe þirketler varlýk ve saha hizmetleri yönetimi hem gerekir, ancak mevcut entegre varlýk ve saha hizmetleri bakým sistemleri genellikle bu kurumun ihtiyaçlarýný karþýlamak için baþarýsýz. Ancak, kurumsal kaynak planlamasý satýcý Agresso sadece doðru çözüm gibi görünüyor.

İ SİSTEMLERİ İ ARA T RMA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ: sistemleri, parça ve malzeme için stok ve kontrol sistemleri neredeyse gerçek zamanlý analiz ve raporlama Holy Grail (nihai hedefi) elde etmiþ olduðu kadar ayný þekilde deðiþtirilmiþtir. Kýsacasý , yeni bir iþ düzeni, çeþitli ve sürekli deðiþen ihtiyaçlarý olan bir insan ve proje-temelli örgütler ortaya çýkmýþtýr. Profesyonel hizmetler (ve kamu sektörü) iþletmeler artýk sadece doktorlarýn kalesi, mimarlar, avukatlar, ve Maytag tamirci deðil, birbirine baðlý
05.07.2013 23:50:00

Sagent Teknoloji Güçlü Büyüme Raporu
Ýþ Tel - 21 Ekim 1999 - sagent Technology, Inc (NASDAQ: SGNT) 30 Eylül 1999 tarihinde sona ermiþ üçüncü çeyreðine iliþkin mali sonuçlarýný açýkladý. Çeyrek için gelir 1998 yýlý üçüncü çeyreðinde ayýnda 4,6 milyon, 10,0 milyon ABD Dolarý% 117 arttý. 1999 dokuz aylýk net dönem zararý geçen yýlýn ayný dönemine dolar 11,7 milyon net zarar ile karþýlaþtýrýldýðýnda, 970.000 $ idi.

İ SİSTEMLERİ İ ARA T RMA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ: Güçlü Büyüme Raporu etl iþleme , ETL komut dosyasý , veri çekme , ETL sunucu , açýk kaynak etl , etl yük , ETL haritalama , ETL ürünleri , ETL geliþtirme , veri entegratörü etl satýcýlarý , ETL uygulamalarý , ETL sistemleri , ETL aracý , ETL kavramlar , ETL öðretici , ETL veri , ETL araçlarý karþýlaþtýrma , ETL kodu , ETL performans , ETL mimar , ETL çözümleri , ETL sistemi , ETL teknolojileri , ETL uygulamasý , ETL aracý karþýlaþtýrma , gerçek zamanlý etl , etl
05.07.2013 16:18:00

Ýyi Müþteri Hizmetleri basit mi
Önemli bir hedef olarak birçok þirket selam iyi müþteri hizmeti. Ama basit þekliyle, iyi müþteri hizmeti nedir? Üstün müþteri hizmeti bir rekabet avantajý. Önemli bir hedef olarak birçok þirket selam iyi müþteri hizmeti. Ama basit þekliyle, iyi müþteri hizmeti nedir? Olin Thompson iþletmeler için bazý temel gereksinimleri ortaya koyar ve iyi müþteri hizmetleri destek iþ süreçlerinin rolünü açýklar.

İ SİSTEMLERİ İ ARA T RMA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ: gelir belirtti. Bu vaatlerde için, sistemleri ve yapamayacaðý ne tahmin gerekir, siz bir müþterinin talebi karþýlamak deðil eðer, sistem bu isteði yönetmek için bilgi vermek gerekir. Bir müþteri, belirli bir günde teslim ihtiyacý varsa, sistem bu tarihten yapabilirsiniz olmadýðýný söylemek gerekir. Eðer bu tarihten yapamazsýnýz Eðer ve bunu gerçekleþtirmek için ne gerekir zaman. , sistemleri söylemeliyim Müþterileriniz tutarlýlýk istiyorum. Ýyi sistemleri tutarlý
05.07.2013 23:50:00

Að Geçidi ve AOL Crusoe en Ayak Ýzleri takip edin
Að Geçidi ve AOL biz diyoruz Ýnternet aletleri, bir sonraki nesil için Transmeta en Crusoe iþlemcileri seçtiniz

İ SİSTEMLERİ İ ARA T RMA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ: Að Geçidi ve AOL Crusoe en Ayak Ýzleri takip edin crm sharepoint , mrp yazýlým , perakende pos yazýlýmý , CRM araçlarý , navision yazýlým , PeopleSoft yazýlým , erp satýcýlarý , ERP uygulama , üst erp , Epicor yazýlým maliyet erp , kurumsal içerik yönetim sistemi , muhasebe bilgisayar programý , çevrimiçi erp , erp karþýlaþtýrma , uygulamalarý erp /> Að Geçidi ve AOL Crusoe en Ayak Ýzleri takip edin C. McNulty - Temmuz 5, 2013 Read Comments Að Geçidi ve AOL Crusoe en
05.07.2013 16:34:00

Tüm Alýmlar Happen deðil: JDA ve QRSBölüm: Olay ve Pazar Etki
Ayrý bir duyuruda, bu dolar (16 milyon USD) daha yüksek bir fiyata Inovis tarafýndan satýn olacaðýný belirtti ederken, JDA Yazýlým ile birleþme sözleþmesini sona olduðunu Yeni QRS 'duyuru, sadece daha JDA için daha fazla etkileri olabilir bir

İ SİSTEMLERİ İ ARA T RMA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ: kurumsal yazýlým , perakende iþ yazýlým perakende bilgisayar yazýlým , pos sistemleri , Poz sistemi , envanter yönetimi sistemi noktasý perakende noktasý noktasý , Kurumsal perakende yazýlým /> Tüm Alýmlar Happen deðil: JDA ve QRS Bölüm: Olay ve Pazar Etki P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özet Temmuz ortasýnda , JDA Yazýlým Grubu A.Þ. . (NASDAQ: JDAS) 4.500 üzerinde müþterileri ile perakende talep zinciri için entegre yazýlým ve profesyonel hizmetler,
05.07.2013 19:35:00

Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler: Çeviklik için hedefleyen
Tercih edilen çevik mimarisi mevcut uygulama yatýrýmlarýný müthiþ olmadan iþ süreçlerini rasyonalize olacaktýr. Bu gibi durumlarda, Agresso çözümü mevcut uygulamalarý kaldýraç ve mevcut iþ süreçlerinde var olan çatlaklarý doldurmak olup olmadýðýný açýklamak zorunda olacak.

İ SİSTEMLERİ İ ARA T RMA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ: hakkýnda bilgi hitap ediyor için, Kurumsal Sistemleri sonrasý uygulama Çeviklik bakýn:. Analizi ve Kurumsal Sistemler Sonrasý uygulama Çeviklik için Modelleme Yaklaþýmý Yine de, daha az özel uygulamalarý ile bazý müþteriler bir iyi birkaç yýl alacak olsa bile, kendi servis odaklý mimari (SOA) tabanlý bir platform sunmak için kendi omurga satýcý beklemek istekli olabilir -senaryo ( Oracle Diðer Onun SOA Forays Orkestralarý görmek ve amaçlý SAP NetWeaver ). Bir karar ve
05.07.2013 23:49:00

Topluluk Bankalar Teknoloji Proje Seçimi ve Yönetimi
Bu arada bir banka, uygular seçer ve bankanýn çevre üzerindeki nihai etkisi katkýda önemli bir teknolojik ürün izler.

İ SİSTEMLERİ İ ARA T RMA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ: yapýþmasýna neden olacaktýr. Bankalar için Benzer þekilde, birçok teknik ürünleri         mevcut sistemleri ile uyumlu ya da sadece gereksizdir. Projesi         yöneticileri ve bir organizasyon teknoloji sorumlu diðer delegelere         analiz için açýk bir prosedüre bu projeler yaklaþým ve olmalýdýr         karar verme. Stratejik bir eðik kontrolü geliþigüzel ayaklanmalar yardýmcý olur         sistem ve iþ süreçlerinin. Her
05.07.2013 16:45:00

SupplyChain.Oracle.com Ve 20 Gün Uygulama
Ürünlerini uygulamak kolay olduðunu alýcýlar ikna etmek için kendi gayret, satýcýlar olaðanüstü iddialar yapýyoruz. Bir þey gerçek olamayacak kadar iyi geliyor, eski testere, gider gibi, büyük olasýlýkla gerçek deðildir.

İ SİSTEMLERİ İ ARA T RMA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ: SupplyChain.Oracle.com Ve 20 Gün Uygulama SupplyChain.Oracle.com Ve 20 Gün Uygulama Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments SupplyChain.Oracle.com ve 20-Gün Uygulama S.         McVey          - Temmuz         17 2001 Etkinlik         Özet Oracle Corporation duyuru ile son zamanlarda yapýmý baþlýklarý         onun iþbirlikçi SupplyChain.Oracle.com , çevrimiçi vücut bulma         zinciri paketi kaynaðý. SupplyChain.Oracle.com þirketleri
05.07.2013 18:50:00

B2B Çözümleri Talarian ve NextSet Takým
NextSet Yazýlým NextSet en Evrim Business-to-Business platformu ve internet borsasý uygulamalarý Talarian SmartSockets katman teknolojisi dahil etmek EAI satýcý Talarian Corporation ile bir ittifak kurdu. Bu henüz her zamankinden daha kalabalýk B2B pazar alaný içine bir EAI satýcý tarafýndan baþka bir giriþtir.

İ SİSTEMLERİ İ ARA T RMA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ: B2B Çözümleri Talarian ve NextSet Takým tedarik zinciri þirketi , tedarik zinciri programý , tedarik zinciri yazýlým çözümleri , tedarik zinciri yönetimi yazýlýmlarý , erp çözümleri , proje yönetimi dersleri çevrimiçi , proje Kiralama þablonlarý , proje yönetimi eðitimi çevrimiçi tedarik zinciri yönetim þirketleri , scm yazýlým , tedarik zinciri yönetim sistemleri , online proje yönetimi yazýlýmý , proje yönetim aracý , tedarik zinciri yönetimi yazýlým , erp
05.07.2013 16:56:00

ERP Yakýnsama ve Saha Hizmetleri-Bir Satýcýnýn Liderlik
Insan merkezli hizmet kuruluþlarý ile Agresso deneyimi etkin saha hizmetleri ve varlýk bakým yönetimi bu iþletmelerin gereksinimi karþýlamak bir çözüm tasarlamak için satýcý açmýþtýr. Iki çözüm ve ürünün temel mimari, destek deðiþim ve sýký çift çözüm kategoriden Agresso en kaynaþmasý.

İ SİSTEMLERİ İ ARA T RMA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ: hazýrlama gibi. Jakovljevic üretimi için bir ekip kurþun olarak katýldý ve servis ve bakým paketleri sistem entegrasyonu. Ayrýca özel elektronik sistemleri üreticisi de üretim modülleri Baan uygulanmasý için bir danýþman olarak hizmet vermiþtir. Aþaðýdaki hizmetler uygulama döneminde verilmiþtir:. Iþ gereksinimlerini tanýmlama ve yazýlým boþluk analizi, yazýlým iþlevselliði, yazýlým yapýlandýrma ve parametre ayarý için iþ süreci haritalama ve anahtar kullanýcý
05.07.2013 23:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others