Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » dan manl k uzerine bi ara t rmalar


Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý
Iþ zekasý (BI) çatýsý altýnda Araçlarý eylem için kararlar içine bilgi ve bilgi veri dönüþtürmek için birleþtirir. Panolar ve sayý kartlarý gibi iki araçlardýr. Genellikle karýþýk olsa da, özellikle çaðdaþ BI suitlerde iþlevsel fark, var.

dan manl k uzerine bi ara t rmalar  için bir veri ambarý doðrudan eriþim karþýlaþtýrýr. Bölüm Yedi tavsiyelerde bulunacaktýr. BI Çözümleri Evrim Bu amaçla, çeþitli BI çözümleri, kuruluþlar izlememize olanak anlamak ve kurumsal performans yönetmek ve kaldýraç bilgi kurumsal veritabanlarý bir dizi kayýtlý olduðundan emin ve veri ambarlarý (DW), eski sistemler, kurumsal kaynak planlama (ERP), tedarik zinciri yönetimi (SCM), müþteri kaynak yönetimi (CRM) ve diðer ilgili kurumsal uygulamalar. Doðal olarak, Devamı…
İş Zekası (BI)
Business intelligence (BI) and performance management applications are decision support tools that enable real time, interactive access, analysis, and manipulation of mission-critical corporate inf...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » dan manl k uzerine bi ara t rmalar


SAP Pazarlama Araçlarý için CRM Ortak bulur
6 Aralýk tarihinde, SAP onun müþteri iliþkileri yönetimi paketi pazarlama planlama ve kampanya yönetimi özellikleri eklemek için Ýngiltere Tanýma Sistemleri Grubu ile bir ortaklýk içine girmiþti saptandý.

dan manl k uzerine bi ara t rmalar  pazarlama yazýlým takip olsaydý   sýfýrdan, kendi satýþ ve müþteri destek bileþenleri için yapýyor gibi   CRM paketi, teslim için en az bir 12-18 ay alýrdý. Biz   Bu ortaklýðýn kýsmen SAP nin CRM içinde bazý boþluklarý dolduracaðýna inanýyoruz   ürün stratejisi, kimse teslim özenli bir çaba indirim raðmen   tamamen iþlevsel bir ürün. Kullanýcý   Öneriler   Biz, SAP yavaþ yavaþ doðru yönde hareket olduðuna inanýyoruz, ve büyük mali vardýr Devamı…
Yazýlým Test Araçlarý A Guide
Iyi bir sistem test bu bina daha zor. Yazýlým ve donaným giderek artan karmaþýklýðý ile getirilen yeni riskler karþýsýnda, test araçlarý sizin için ödenen sadece ne var emin olmak için tek pratik yolu olabilir. Bu daðýtýldýktan sonra sistem destek için ilk gereksinimleri toplama itibaren, test araçlarý bir projenin tüm aþamalarýnda destek için kullanýlabilir. Bu makale, test araçlarý tasarým, kod için kullanýlan ve (tabii ki) bir sistemi test edilebilir yollarýný bakar.

dan manl k uzerine bi ara t rmalar  küçük satýcýlarýn araçlarý tarafýndan, bir projenin bir yönü konsantre, veya belirli bir sanayi, bölge veya teknoloji uzmanlaþmak yemin ederim. belki de en iyi tanýnan ve en çok sayýda araç, test otomasyon araçlarý . Bu araçlar bir makine bu bilinen testleri doðru, hýzlý bir þekilde yürütülmesine olanak vermektedir, önceden belirlenmiþ bir sýnama çalýþtýrma ücret almak için izin ve istediðiniz gibi tekrarladý. Açýkça güçlü olsa da, test otomasyon Devamı…
CRM Lexicon - Bölüm 1: A'dan I
C.R.M. kendisi Müþteri Ýliþkileri Yönetimi için ayakta, bir kýsaltmadýr. Bu ortak CRM anlatým çoðu için açýklama ve anlam saðlamak için üç parçalý yazýnýn bir parçasý biridir. Burada, alfabetik sýraya göre, CRM Lexicon olduðunu.

dan manl k uzerine bi ara t rmalar  Lexicon - Bölüm 1: A dan I satýþ gücü CRM , callcenter yazýlým , açar nesil , çaðrý merkezleri , sanal çaðrý merkezi , CRM programlarý , Ücretsiz CRM çevrimiçi , çaðrý merkezi yazýlýmý , müþteri destek yazýlýmý takip yazýlýmý satýþ , kurþun jeneratörler , iþ açar , CRM asp , pazarlama yönetimi yazýlýmý , yol izleme yazýlýmý , satýþ takip sistemi , kurþun yönetimi yazýlým /> CRM Lexicon - Bölüm 1: A dan I Randy Garland - Temmuz 5, 2013 Read Comments Devamı…
Süreç Üreticileri - Büyük Toplu, Her Toplu
Eðer yüz toplu çalýþtýrýrsanýz, bazý büyük olacak, bazý korkunç olacaktýr. Ama bazý büyük neden olur ve bazý korkunç olmak? Bu sorunun cevabý bilmek artýk korkunç toplu, çok daha fazla büyük olanlar, ve daha fazla para kazanmak anlamýna gelebilir.

dan manl k uzerine bi ara t rmalar  artýrmak ve korkunç toplu ortadan kaldýracaktýr. Biz geliþmiþ gruplar ile daha fazla para kazanabilirsiniz bu yana, hatta madde maliyeti artan açýsýndan bu þartnameye uymak tedarikçilerimiz itmek isteyebilirsiniz. D için daha fazla ödeme aslýnda. bizim için daha fazla para kazanmak ya da eðer bir simülasyon (ki en kurumsal kaynak planlama [ERP] sistemleri tarafýndan yapýlabilir) bize söyleyebilir için   ters etki, Þekil 5 düþünün. Madde baktýðýmýzda bir, özellikleri   5 Devamı…
Entegrasyon Araçlarý sattýðýnýz için PeopleSoft, Lawson
Ýki ERP satýcýlarýnýn son zamanlarda Kurumsal Uygulamalar Entegrasyon satýcýlardan entegrasyon yazýlýmý satmak için anlaþma imzaladý.

dan manl k uzerine bi ara t rmalar  NEON ürün satmak olacaktýr   doðrudan veri dönüþüm ve gelen arayüz sürekli veri için müþterilerine   Diðer iç uygulamalara PeopleSoft. Lawson Yazýlým TSI satma edilir   Software in Mercator entegrasyon araçlarý kendi iþbirlikçi için XML entegrasyonunu saðlamak üzere   E-Ýþ uygulamalarý. Pazar   Darbe   Kurumsal Uygulama Entegrasyonu (EAI) için araçlar daha önemli hale geliyor   þirketlerin daha küçük, daha büyük anabilgisayar sistemlerinin yerini devam Devamı…
Tero Yazýlým TEC Hýzlý Kýlýf
Tero Yazýlým küçük ve orta ölçekli iþletmeler için bakým ve varlýk yönetimi çözümleri konusunda uzmanlaþmýþ. Tero Yazýlým Bu Hýzlý Kýlýf kendi Web Çalýþma çözümü dikkate kuruluþlar yönlediriyor özlü arka plan bilgileri saðlar.

dan manl k uzerine bi ara t rmalar  ile 1979 yýlýnda bir danýþmanlýk þirketi olarak kurulan ve bir özel þirket bilgisayarlý bakým sistemlerinin kullanýmý yoluyla otomatik hale getirmek için nasýl. 1990 larýn ortalarýnda, Tero-gelen telefon, faks, e-posta ve kaðýt iþ istekleri ile kullanýcýlar anlaþma yardýmcý kendi Web tabanlý isteði yönetim sistemi, teslim baþladý. 1997 yýlýnda ilk Web baskýný baþarýsý dayalý, kendi Web tabanlý bakým yönetim sistemi, Web Çalýþma yayýnladý. Tero en sistemleri Devamı…
Küresel Ticaret Waters gezinme
Vastera'nýn yavaþ yavaþ sadece kurumsal yazýlým saðlayýcýsý daha hizmetleri þirketi daha oldu göç vardýr. Son birkaç yýl içinde bu uygulama danýþmanlýk, küresel ticaret know-how büyüdü ve hizmetleri bölümü baþarmýþtýr.

dan manl k uzerine bi ara t rmalar  tarihine kadar, satýcý bu anlaþmadan toplam gelirlerinde yaklaþýk 25 milyon (USD) oluþturulur. Daha sonra 2003 yýlý Haziran ayýnda, Vastera nýn GE iç ABD ithalat gümrük faaliyetlerini satýn almýþtýr ve ayný zamanda üç yýl en az süre için GE nin bölünmeler beþ ABD ithalat gümrük iþlemlerinin yönetimi gerektiren bir Yönetilen Hizmetler anlaþmasý yapýldý. küresel varlýðýný ve rekabetçi konumunu geniþletmek için stratejisinin bir parçasý olarak, Vastera nýn 2002 Devamı…
Compaq Ürün Hattý kolaylaþtýrýr
Compaq iþ masaüstü hatlarýnda ürün sunumlarýný onun bazen baþ döndürücü aralýðý basitleþtiriyor. Bu müþterileri için iyiye iþaret.

dan manl k uzerine bi ara t rmalar  yüzdesi satýþ içerir         doðrudan müþterilerine PC ler, kaynaklarý söyledi. Bir kaynak Compaq umduðunu söyledi         Þimdi büyük ölçüde dolaylý satýþ geçer, ürün satýþ karmasý, deðiþtirmek için         büyük ölçüde doðrudan satýþ bir karýþýmý perakendeciler ve satýcýlar,.       Ancak         Compaq ticari PC iþletme baþka bir parça son zamanlarda giriþ         kullaným kolaylýðý vurguluyor ve Devamı…
CRM Analytics Daha Karlýlýk Getiriyor
En iyi müþterileri hedefleyen ve onlarla iliþki kiþiselleþtirmek, onlarýn davranýþ derinlemesine bir anlayýþ anlamýna gelir.

dan manl k uzerine bi ara t rmalar  analiz ve bilgi sunan firmalardan olan. CRM analitik þirketlerin daha iyi ve daha hýzlý müþterileri hedef ve bire bir iliþkiler oluþturmanýza yardýmcý olabilir. CRM analitik önce, þirketlerin karmaþýk ve sofistike analitik araçlar dayanarak edildi. Veri analizi eriþim gecikmeli ve modasý geçmiþ. Datamarts bir temel rol oynar Datamarts istatistik ve tahmin modelleme eriþimi kolaylaþtýrýr ilk evrimi temsil ediyor. Birlikte datawarehouses ile , datamarts OLAP motorlarý (Çevrimiçi Devamı…
BI Showdown hoþ geldiniz: Oracle Hyperion Sistem 9 vs Microsoft ProClarity vs Tam Business Analytic
Ben Teknoloji Deðerlendirme Merkezlerinde Lyndsay Bilge, üst düzey araþtýrma analisti deðilim. Kurumsal yazýlým Satýcý Gösterisinde TEC serisi baþka bir hoþ geldiniz. Oracle Hyperion Sistem 9 vs Microsoft ProClarity vs Tam Business Analytics: Bugün Showdown kafa kafaya yarýþmaya birbirlerine karþý en iyi iþ zekasý (BI) satýcýlarýnýn üç çukurlarý. Biz bu Satýcý Showdown yararlý ve bilgilendirici bulmak ve soru ve yorumlarýnýz için davet umuyoruz.

dan manl k uzerine bi ara t rmalar   Sonuçlar Oracle, Microsoft tarafýndan bize verilen bilgiler (RFI) veri için en son talebi üzerine ve Tam ve raporlama ve analiz oluþturan 1.433 fonksiyonel kriterler, analitik, veri her biri için destek seviyelerini iþaret etmektedir BI Deðerlendirme Merkezi nde depolama ve veri entegrasyonu modülleri. önyargý þansý ortadan kaldýrmak için ve bir düzeyde oyun alaný saðlamak için, bütün kriterleri eþit aðýrlýk ve öncelik verildi. Baþka bir deyiþle, fonksiyonellik Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others