Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » dan manl k icin varl k yonetimi uzerine ara t rmalar


Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý
Iþ zekasý (BI) çatýsý altýnda Araçlarý eylem için kararlar içine bilgi ve bilgi veri dönüþtürmek için birleþtirir. Panolar ve sayý kartlarý gibi iki araçlardýr. Genellikle karýþýk olsa da, özellikle çaðdaþ BI suitlerde iþlevsel fark, var.

dan manl k icin varl k yonetimi uzerine ara t rmalar  için bir veri ambarý doðrudan eriþim karþýlaþtýrýr. Bölüm Yedi tavsiyelerde bulunacaktýr. BI Çözümleri Evrim Bu amaçla, çeþitli BI çözümleri, kuruluþlar izlememize olanak anlamak ve kurumsal performans yönetmek ve kaldýraç bilgi kurumsal veritabanlarý bir dizi kayýtlý olduðundan emin ve veri ambarlarý (DW), eski sistemler, kurumsal kaynak planlama (ERP), tedarik zinciri yönetimi (SCM), müþteri kaynak yönetimi (CRM) ve diðer ilgili kurumsal uygulamalar. Doðal olarak, Devamı…
Finans ve Sigorta Sektörü İçin Müşteri İlişkileri Yönetimi
Customer relationship management (CRM) focuses on the retention of customers by collecting all data from every interaction, every customer makes with a company from all access points whether they a...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » dan manl k icin varl k yonetimi uzerine ara t rmalar


SAP Tedarik Zinciri Yönetimi Araçlarý Highlights
Geçen hafta e-Ýþ Conference & Expo'da, SAP AG tedarik zinciri yönetimi uygulamasý, Ýleri Planlama ve Optimizasyon (APO) üzerinde katýlýmcý güncellendi.

dan manl k icin varl k yonetimi uzerine ara t rmalar  Ileri planlayýcýsý ve iyileþtirici,geliþmiþ planlama,geliþmiþ planlama ve optimizasyon,geliþmiþ planlama ve programlama,geliþmiþ planlama ve planlama yazýlýmý,geliþmiþ planlama optimizasyonu,geliþmiþ planlama optimizer,geliþmiþ planlama zamanlama,geliþmiþ planlama planlama yazýlýmý,geliþmiþ planlama yazýlýmý,geliþmiþ planlama sistemi,geliþmiþ planlama sistemleri,aps uygulama,aps çözüm,kapasite planlama yazýlýmý Devamı…
Yazýlým Test Araçlarý A Guide
Iyi bir sistem test bu bina daha zor. Yazýlým ve donaným giderek artan karmaþýklýðý ile getirilen yeni riskler karþýsýnda, test araçlarý sizin için ödenen sadece ne var emin olmak için tek pratik yolu olabilir. Bu daðýtýldýktan sonra sistem destek için ilk gereksinimleri toplama itibaren, test araçlarý bir projenin tüm aþamalarýnda destek için kullanýlabilir. Bu makale, test araçlarý tasarým, kod için kullanýlan ve (tabii ki) bir sistemi test edilebilir yollarýný bakar.

dan manl k icin varl k yonetimi uzerine ara t rmalar  küçük satýcýlarýn araçlarý tarafýndan, bir projenin bir yönü konsantre, veya belirli bir sanayi, bölge veya teknoloji uzmanlaþmak yemin ederim. belki de en iyi tanýnan ve en çok sayýda araç, test otomasyon araçlarý . Bu araçlar bir makine bu bilinen testleri doðru, hýzlý bir þekilde yürütülmesine olanak vermektedir, önceden belirlenmiþ bir sýnama çalýþtýrma ücret almak için izin ve istediðiniz gibi tekrarladý. Açýkça güçlü olsa da, test otomasyon Devamı…
Kurumsal Zekâ Araçlarý Tame Ýþ Bilgi Glut
Skila, Inc ilaç, biyoteknoloji için geliþmiþ eKnowedge araçlarý uygulayarak, ve týbbi cihaz endüstrisi edilir. Her bilgi iþçisi istiyor sunan tür.

dan manl k icin varl k yonetimi uzerine ara t rmalar  çözümleri , bilgi yönetim danýþmaný , OBIEE , perakende iþ zekasý , iþ zeka 2009 bilgi yönetimi araçlarý , iþ zekasý sistemleri , iþ zekasý Blog , rekabetçi istihbarat , php bilgi yönetimi , pazarlama istihbarat , bilgi yönetimi kamu sektörü /> Kurumsal Zekâ Araçlarý Tame Ýþ Bilgi Glut D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Kurumsal Zekâ Araçlarý Tame Ýþ Bilgi Glut D.         Geller          - Ekim         6, 2000 Etkinlik         Özet Devamı…
Baþkanlarý SEC Soruþturma Wake Danýþmanlýk Dev de Rulo
SEC tarafýndan Son bulgular küresel yönetim danýþmanlýk þirketi PricewaterhouseCoopers LLP beþ ortaklarý ve 39.000 danýþmanlarý onun ABD merkezli personel disiplini daha büyük bir grup da dahil olmak üzere danýþmanlarý, bir dizi görevden istenir.

dan manl k icin varl k yonetimi uzerine ara t rmalar  Baþkanlarý SEC Soruþturma Wake Danýþmanlýk Dev de Rulo þirketleri soruþturma , Özel dedektif acentelerinin , dedektif hizmetleri , sn yazýlým , Edgar hizmetleri , yazýlým danýþmanlarý , sn avukat , yazýlým danýþmanlýk , Özel detektif ve araþtýrmacýlar , araþtýrma þirketi , araþtýrma kuruluþlarý , tedarik zinciri danýþmanlar /> Baþkanlarý SEC Soruþturma Wake Danýþmanlýk Dev de Rulo Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments Baþkanlarý   SEC Araþtýrma Wake Dev Devamı…
Dead Heat: Kurumsal Alýcýlar Lider e-Ýhale Ürünler Analiz Araçlarý Kazanç
Ticaret biri de kurumsal e-satýn alma uygulamasýna analitik araçlarý eklemek için sagent Teknoloji ile ortaklýða girmiþtir. Ayrýca, Ariba, kurumsal e-satýnalma uygulamasý için analitik araçlarý eklemek için Informatica ile ortaklýða girmiþtir.

dan manl k icin varl k yonetimi uzerine ara t rmalar  Alýcý ürünün tüm müþterileri tarafýndan kullanýlabilir,         ICA benzer bir beslemek için Ariba sisteminden bilgileri ayýklar         karar vericilerin çeþitli eriþilebilir analitik uygulama         iþletme genelinde. Pazar         Darbe         Bu endüstri liderleri olmasýdýr ne kadar genç bir ölçüsüdür         þimdi ölçümleri ve analitik saðlam bir set saðlamak için dolaþmakta         kendi kurumsal uygulamalar Devamı…
Elektronik Saðlýk Kayýtlarý: Giriþ
Elektronik saðlýk kayýtlarý (EMR) bir niþ pazara hizmet vermektedir. Bu yazýlým klinikler, özel uygulamalar ve hastanelerde çalýþan saðlýk profesyonelleri için özel olarak hitap. EMR yazýlým hakkýnda saðlýk personeli ve bölümler arasýnda genel hasta bakýmý ve iletiþimi artýrmak için geldi.

dan manl k icin varl k yonetimi uzerine ara t rmalar  bu hacim taþýma fiziksel meydan ötesinde, kaðýt dosyalarý ve listelerinde güven genellikle hasta ile harcanan süreyi ve kalite azalmýþ demektir. Bir hastanýn týbbi geçmiþi, ilaç listesi ve aile öyküsü kolayca eriþilebilir þekilde kaðýt çizelgeleri Organizasyon yapmak zordur. Doktorlar çoðu zaman eksik veya tamamen yanlýþ olabilir bilgi belli bir, bulmaya çalýþýyorum, ancak okunaklý listelerinde birden çok sayfa çevirmek zorunda. En kötü durumda Bu, taný koyma ve Devamı…
Bir Döküm içinde Güvenli
Döküm Networks ™, A.Þ., yüksek performanslý anahtarlama cihazlarý tüm ücretsiz Secure Shell (SSH) Teknoloji içeren olacaðýný açýkladý. Bu doðru! Döküm Aðlarý hemen her Að Yöneticisi rüyasý gerçek yaptý.

dan manl k icin varl k yonetimi uzerine ara t rmalar   Devamı…
Küresel Dýþ Kaynak Zorluklar bir yanýt olarak Yalýn
Dünyanýn diðer bölgelerine üretim görevleri dýþ kaynak üretim þirketlerinin son eðilim kesinlikle üretim maliyetlerini azaltmak ve kar marjlarýný artmasýnda etkili olmuþtur, ancak karmaþýk tedarik zincirleri ve hýzlý bir þekilde yeni istekleri ya da talep deðiþikliklerine cevap yetersizlik pahasýna oldu. Yalýn üretim küresel dýþ kaynak sorunlarý ele ve þirketinizin stratejik büyüme gerçekleþtirmek nasýl yardýmcý olabileceðini öðrenin.

dan manl k icin varl k yonetimi uzerine ara t rmalar  geliþimi ve genel durumu olmadan mümkün olamazdý ve Internet tabanlý iletiþim araçlarý özellikle. Birçok kiþi genel kabul görmüþ göre bu eðilim tasarým, satýn alma ve ürün daðýtým yoluyla elde iþ hedefleri ile, daha iyi bir ekonomiye yol inanýyoruz ve dünyanýn üretim odaklý bölümlerine küme ürün üretimi ile, emek karþýlaþtýrmalý üstünlük ve bölünme teorileri. Ýlk bakýþta , düþük maliyetle yapabilirsiniz olanlara emek yoðun süreçleri hareket fikri Devamı…
Tüketiciler her yerde alýþveriþ: Çok Kanallý Satýþ Anlamak
Çok Kanallý perakendeciler kusursuz, meþgul hizmetleri bir dizi yürütmek iþlem ve Web verilen sipariþlerin yerine getirmek gerekir. Bu nedenle, bugün en baþarýlý çok kanallý perakendeciler içi hizmetleri komple bir set inþa etmek ya da bunlarýn bir kýsmýný veya tamamýný fason ya vardý.

dan manl k icin varl k yonetimi uzerine ara t rmalar  birçok mobil cihazlar üzerinden), tarafýndan ve internet üzerinden ve Wal-Mart dahil olmak üzere çoðu perakendeciler, bu kanallarýn mümkün olduðu kadar çok aracýlýðýyla satmaya. Ama birkaç hala etkili ve sorunsuz bir þekilde bu kanallar üzerinden müþterileri ile iletiþim kurabilirim. Müþteriler bile onlara baþka bir kanalda rastlamak promosyonlar kurtarmak için izin, onlar on-line veya telefon yoluyla satýn mallarý almak zaman-maðaza aksesuar ve montaj hizmetleri satan Devamı…
USinternetworking ve AT & T Sistemde çalýþýyoruz
USinternetworking ve AT & T Washington, DC, Maryland ve Kuzey Virginia ittifak rollout baþlar.

dan manl k icin varl k yonetimi uzerine ara t rmalar  USinternetworking,AT & T,Uygulama Servis Saðlayýcýsý,asp saðlayýcý,pazarlama ve teknoloji anlaþmasý,ASP hizmetleri sunan,USi Global Hizmetler Platformu,USi GSP <,> Storage Area Network,AT & T Business Services Satýþ,að tabanlý uygulamalar,asp þirketleri,USI güvenlik,USI kablosuz,servis saðlayýcý uygulama Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others