Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » dan manl k icin cm uzerinde ara t rmalar


Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý
Iþ zekasý (BI) çatýsý altýnda Araçlarý eylem için kararlar içine bilgi ve bilgi veri dönüþtürmek için birleþtirir. Panolar ve sayý kartlarý gibi iki araçlardýr. Genellikle karýþýk olsa da, özellikle çaðdaþ BI suitlerde iþlevsel fark, var.

dan manl k icin cm uzerinde ara t rmalar  için bir veri ambarý doðrudan eriþim karþýlaþtýrýr. Bölüm Yedi tavsiyelerde bulunacaktýr. BI Çözümleri Evrim Bu amaçla, çeþitli BI çözümleri, kuruluþlar izlememize olanak anlamak ve kurumsal performans yönetmek ve kaldýraç bilgi kurumsal veritabanlarý bir dizi kayýtlý olduðundan emin ve veri ambarlarý (DW), eski sistemler, kurumsal kaynak planlama (ERP), tedarik zinciri yönetimi (SCM), müþteri kaynak yönetimi (CRM) ve diðer ilgili kurumsal uygulamalar. Doðal olarak, Devamı…
Sağlık Hizmetleri Sektörü için Resim Arşiv Komünikasyon Sistemleri (PACS)
PACS (Picture Archiving Communication System) manages the storage and display of digitized diagnostic images such as x-rays, CT Scans, and ultrasounds for use by radiologists and other clinicians.
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » dan manl k icin cm uzerinde ara t rmalar


Yazýlým Test Araçlarý A Guide
Iyi bir sistem test bu bina daha zor. Yazýlým ve donaným giderek artan karmaþýklýðý ile getirilen yeni riskler karþýsýnda, test araçlarý sizin için ödenen sadece ne var emin olmak için tek pratik yolu olabilir. Bu daðýtýldýktan sonra sistem destek için ilk gereksinimleri toplama itibaren, test araçlarý bir projenin tüm aþamalarýnda destek için kullanýlabilir. Bu makale, test araçlarý tasarým, kod için kullanýlan ve (tabii ki) bir sistemi test edilebilir yollarýný bakar.

dan manl k icin cm uzerinde ara t rmalar  küçük satýcýlarýn araçlarý tarafýndan, bir projenin bir yönü konsantre, veya belirli bir sanayi, bölge veya teknoloji uzmanlaþmak yemin ederim. belki de en iyi tanýnan ve en çok sayýda araç, test otomasyon araçlarý . Bu araçlar bir makine bu bilinen testleri doðru, hýzlý bir þekilde yürütülmesine olanak vermektedir, önceden belirlenmiþ bir sýnama çalýþtýrma ücret almak için izin ve istediðiniz gibi tekrarladý. Açýkça güçlü olsa da, test otomasyon Devamı…
Teslim Mimarlýk - Ne araçlar ...
Bir kez biz iþletmenin sýnýr ötesi, geleneksel kurumsal merkezli sistemler görüþ ya da anlamak ve tedarik zinciri ortaklarý ile senkronize, tüm hareket için bir yol saðlamak için baþarýsýz. Bir uygulama teslim mimarisi özellikle çok kurumsal etkileþimleri ele almak için, kritik olmasýnýn nedeni budur.

dan manl k icin cm uzerinde ara t rmalar  þirketler , tedarik zinciri danýþmanlýðý , tedarik zinciri danýþman , tedarik zinciri danýþmanlar , tedarik zinciri danýþmanlýk /> Teslim Mimarlýk - Ne araçlar ... Lucy West - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ Artýk size son sayýsýnda makaleleri okuma umuyoruz Tedarik Zinciri Evren Remapping ve Sonu Uca Tedarik Zinciri Süreç Haritalama , hem de bu konuda en Tedarik Zinciri Performans deðerlendirilmesi . Bu daðýtým mimarisi anlamak için ön olacaktýr. Bu makalelerde iþ Devamı…
Saga EAI Araçlarý Out Roll Devam Ediyor
Saga Yazýlým geliþtirilmiþ performans için daha hýzlý bir mesajlaþma katmaný, geliþmiþ bir Application Developer Kit (ADK), Unix destek, ajan adaptörleri Adabas için «ve 3270/5250 öykünme saðlamak gerekiyordu onun Sagavista 1.1 Kurumsal Uygulama Entegrasyonu yazýlým modellerini tanýttý.

dan manl k icin cm uzerinde ara t rmalar  hizmetler personel kalitesini araþtýrmak   danýþmanlýk muhtemelen gerekli olacaktýr.   comments powered by Disqus Veri Ambarý Bir Tanýmý | Aðlarý New Era NEON ile kör izle | EAI Satýcý MITEM Siebel ile Legacy Sistemleri entegre | Knosys Bir Rumuz Deðiþtirme ile Clarity Arýyor | Computer Associates Yasemin ii - Ne zaman bir Portal Not Just A Portal mi? | Hewlett Packard Middleware birden gider yapar | IBM Informix solunda Ne Buys | EDI ve XML Entegrasyon: Vitria XMLSolutions Buys | SAP Devamı…
Tüm Tedarikçiler bakacak SAP
Son zamanlarda son güçlendirir SAP'nin ilk büyük ürün teslimionaylý teknoloji temeli, bu ortak bir teklif saðlarçözümü. Bu zaman ve kaynak miktarý gerekli anlamýna gelmezilgili etkinleþtirme iþlemi uygulamak ve yönetmek için göz ardý edilebilir.

dan manl k icin cm uzerinde ara t rmalar  altyapý yatýrým yapmaya gerek kalmadan, sipariþleri faturalar oluþturmak ya da fiyatlandýrma ve sadece bir Web tarayýcýsý kullanarak özelliklerine güncelleþtirmelerini saðlamak için gerekli olan yollarý küçük ve orta ölçekli tedarikçiler saðlayabilir. Mevcut satýþ tarafý sistemleri ile Tedarikçiler SAP Teknoloji alýþveriþi altyapýsýný kullanarak hem entegre edilebilir. SAP Teknoloji deðiþimi altyapýsý SAP Piyasalar ortaðý Ticaret One iþ-to-Business (B2B) Devamı…
TIBCO 'Beklenenden kötü Better Than' mý Sonuçlarý Açýkladý
Indirdi analist beklentilerini aþan sonuçlarý rapor: TIBCO Yazýlým onlar borsada yeni bir trend takip olduðunu bildirmek için son yazýlým satýcýsýdýr. Diðer satýcýlar da cevapsýz numaralarý ile ilgili bir sorun vardý ve anlayýþlý müþteriler için burada büyük bir fýrsat olabilir.

dan manl k icin cm uzerinde ara t rmalar  $ a kadar 1,3 milyondan 12.400.000 $ net gelir,         önceki yýlýn. Vivek Ranadiv, TIBCO Baþkaný ve CEO su göre         Yazýlým TIBCO en temel iþ. Müþterilerimiz güçlü kalýr ve         ortaklarý kendi sektörlerinde lider olan, teknoloji gereklidir         müþterilerimizin iþ baþarýsý için, ve bizim bilanço saðlam.         Yavaþlayan ekonomi raðmen, hemen hemen ayný üzerinden bizim gelir iki katýna         çeyrek geçen Devamı…
Stratyc en Lazer-Sharp Odaklý Araçlarý Legacy Sistemleri Güçlendirme
Bir teknoloji satýcý bir sýký tanýmlanmýþ pazar odaklý olduðunda, müþterilerine tarafýndan alýnan deðer genellikle daha fazladýr. Stratyc noktada durum gibi görünüyor.

dan manl k icin cm uzerinde ara t rmalar  odaklý olduðunda, müþterilerine tarafýndan alýnan deðer genellikle daha fazladýr. Stratyc ( www.stratyc.com ) oluþan çok sýký bir odak olan bir þirket, bir örnektir: E-iþ - satýn yan ve satýþ yan hem Süreç imalat sanayi - örneðin, gýda, kimya, vb IBM AS/400 (þimdi iSeries ) tabanlý ERP sistemleri - örneðin, JD Edwards WorldSoftware , SSA GT in BPCS , Baan ýn (eski marcam Çözümler ve Wonderware A.Þ. lar) PRISM , vb Þirket iþlemi üretim þirketleri hala Devamı…
Tüm Uygulamalar Korur bir StormSystem kadar OKENA Brews
Kendi ürün StormSystem bir OKENA duyurusu onlar son derece entegre yeni eklentileri ile yenilikçi saldýrý önleme sistemi büyümeye ve geniþletmek niyetinde olduðunu gösterir. En kötü ekonomilerinden biri olarak finansman ve müþteri elde benzeri görülmemiþ bir baþarý gördükten sonra, ilgili Teknolojileri OKENA ayrý bir lideri övünme henüz bir saldýrý yönetimi pazarýnda lider bir rakip olmasýný bekler.

dan manl k icin cm uzerinde ara t rmalar          sistemi Stormwatch tarafýndan yönetim konsolu baðlanmýþtýr. Yardýmcý         StormTrack ve Stormfront olarak bilinen ürünler, Stormwatch tamamlayýcý         sunucu (yüklü olur aracý dosya, veritabaný, web veya uygulama         sunucu) veya masaüstü ve merkezi yönetim konsolu ile iletiþim kurar.          ne         OKENA en StormSystem hakkýnda özellikle benzersiz yeteneðine sahip olmasýdýr         öðrenmek içi Devamı…
Tüm Malware korkular Toplam: Stuxnet Siemens
Stuxnet kötü amaçlý yazýlým Eylül 2010'da ana akým medya vurduðunuzda, tüm düz bir Tom Clancy gerilim bir plotline gibi geldi. Sonuçta, Stuxnet Ýran'da sözde "yüksek deðerli altyapý" tesislerde uygulanan Siemens endüstriyel kontrol sistemleri hedef. Medya yanýt uygun histerik oldu. TEC görüþmeler Stefan Woronka, hikaye de-Clancify amacýyla profesyonel hizmet Siemens'in direktörü.

dan manl k icin cm uzerinde ara t rmalar  AG, savunma ön hatlarý doðrudan giderek iliþkisi de-Clancify karar verdi. Clark görüþmeler Stefan Woronka , profesyonel hizmetler Siemens in yönetmen. TEC:. Siemens adresinden rolü hakkýnda söyle Woronka : Yönetmen, Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Ýþ Birimi içinde Sanayi BT Güvenlik Hizmetleri Hizmetleri-sorumlu Profesyonel. Biz endüstriyel yaklaþýk çözümleri BT güvenlik danýþmanlýk ve uygulama sunuyoruz. Bu mevcut siteleri ve uygulanmasý için öne önlemler için risk Devamı…
Reklam Gelirleri Büyüme ve ancak yavaþ ve yavaþ büyütün
Ýnternet reklam gelirleri 693.000.000 $ için, 1999 yýlýnýn ilk çeyreðinde yeniden büyüdü.

dan manl k icin cm uzerinde ara t rmalar  ve Yeni Medya Grup tarafýndan verilen   PricewaterhouseCoopers, internet reklamcýlýðý gelirleri 693.000.000 $ ulaþtý   Q1 1999 önceki çeyreðe dolarýn üzerinde 38 milyona, 342 milyon dolar artýþ   1998 yýlýnda (neredeyse iki) ayný dönemine. Pazar   Darbe Bu kesinlikle   reklam sektörü için iyi haber, beklenmedik olmasa da,. Bu Ajanslarý   reklam oluþturmak için sorumludur fazla sanatçý ve programcýlar iþe acele   Ýnternet uzmanlýðý ile. Web siteleri Devamı…
BT Yönetimi Ýçin Bir CFO Kýlavuzu
Sonrasý Y2K dönemde, birçok þirket BT CFO rapor IT CIO veya kafa ile çalýþmasý denetlemek için CFO döndü. BT muhasebe gibi örgütsel görünebilir, ama bir CFO BT yönetiminde karþý karþýya gelecek sorunlarý karmaþýk ve yönetilmesi en özgün yanlarýndan odaklý bir örgütsel yaklaþým içerecektir.

dan manl k icin cm uzerinde ara t rmalar  olay. Y2K gerçekten en azýndan tahmin edilmiþtir felaket anlamýnda, olmadý. BT iþini yaptý. ilk etapta teknoloji ile gerçekten rahat deðil kurumsal kurullarý ve yöneticileri için , Y2K olmayan olay þirket raporu bir dipnot için bir baþlýk BT faaliyetlerinin hareketli pratik sonucu olmuþtur. Sonuç olarak Internet/Y2K balonu sýrasýnda Yönetim Kurulu bir koltuk kazanmýþ BT, bir personel fonksiyonu geri küme baþlanmýþtýr. Çoðu zaman, tüm ama büyük organizasyonlarda, BT Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others