Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bu dan manl k icin proje portfoy yonetimi yer al yor


Bu Web On kim çalýyor ki?
Ziyaretçi izleme için Coremetrics 'yaklaþýmý sektöründe en iyi uygulamalarý medya analizi, merchandizing ve segmentasyon desteklemek için site ziyaretçilerinin profil saðlamak için içeren bir barýndýrýlan bir hizmettir.

bu dan manl k icin proje portfoy yonetimi yer al yor   Coremetrics güveniyor yaklaþýmlardan farklý         gerçek zamanlý veri yakalar ve sayfalar manzarasý yakalayabilir bir kullanýcý         tarayýcýnýn Geri düðmesini ile geri döner. Toplanan         veri müþteri tarafýndan bir iliþkisel veritabaný yerleþtirilir ve görülebilir         en iyi uygulama analizi yoluyla geliþtirilmiþtir biçimlerde çeþitli         Coremetrics ilk müþterilerinin. Coremetrics Bu saðlar inanýyor Devamı…
İç Bölümler için Proje Portföy Yönetimi
A business practice that assists organizations to align their portfolio of projects with their business strategy. Typically IT departments employ an IT governance framework to ensure that their PPM...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bu dan manl k icin proje portfoy yonetimi yer al yor


Görünüþte Köþe yaklaþýyor Qad
Mali 2002 En son bildirilen finansal sonuçlarý QAD ekonomik yavaþlama ve büyük satýcýlarý ve kendi yaþýtlarý ile çok rekabet ile boks maçý için geliþtirilmiþ deðer teklifi ve nakit durumu ile, dönüþ noktasý yaklaþýyor gösterebilir.

bu dan manl k icin proje portfoy yonetimi yer al yor  2001 sonunda 36.500.000 $ dan 50.800.000 $ nakit ve benzerleri yaklaþýk% 40 bir artýþ,. ile güçlendirilmiþtir 31 Ocak 2002 tarihinde sona eren mali yýl için , gelirleri bir önceki mali yýl için 204,0 $ milyon, 214.100.000 $ ile karþýlaþtýrýldýðýnda% 4,7 düþüþ, idi. Mali 2002 lisans gelirleri mali 2001 62.800.000 $, 69.200.000 $ ile karþýlaþtýrýldýðýnda% 9 düþüþ, idi. Her iki yýlda da proforma tutarlar için ayarlanmýþ faaliyet gelirleri, mali 2002 4.900.000 $, mali Devamı…
Provia Baþarý Yolunda Kanýtlýyor
Mutlaka biraz daha büyük ve daha görünür SCE eþ gibi çiçek olmasa da, Provia kesinlikle hala deðer teklifi ayýrt etmek için onun 'kanýtlanmýþ bir yol' vardýr.

bu dan manl k icin proje portfoy yonetimi yer al yor  müþterileri bir dizi Provia takýmýndan yeni ürünler eklendi   onlarýn lojistik stratejisi, çekme hem de Provia devam eden baþarýsý yansýtan   yeni çözümler ile müþteri tabanýna yeni müþteriler ve pazarlama. Provia   kredi aslýnda baþarýsýný bir kýsmý Depo Yönetim Sistemi (WMS)   yazýlým (özellikle eski örnekler) en özel arasýnda olma eðilimindedir   kurumsal uygulamalarýn, hangi genellikle þirketler için daha uygun hale getirir   yükseltme iþlemi Devamı…
Siemens Preactor’u Satın Alıyor
Dassault Systemes’in yakın dönemde yaptığı Apriso satın alımı Siemens imalat yürütme sistemleri (MES) ile imalat operasyon yönetiminin (MOM) mahareti ve avantajını azaltmak için yapılmışsa, heyecan kısa dönemli olmuştur. Siemens ise BK, Chippenham’da merkezi bulunan Preactor’u açıklanmamış bir fiyatla satın alarak hemen karşılık verdi. Preactor’un gelişmiş planlama ve çizelgeleme (APS) yazılım çözümleri Siemens MOM portfolyosuna katılacak. Anlaşma tamamlandığında, BK merkezli şirket Siemens Industry Otomasyon Bölümüne tahsis edilecek

bu dan manl k icin proje portfoy yonetimi yer al yor  ve APS Birlikteliği Preactor tarafından sağlanan çözümler Siemens’in MES ürün portfolyosunu iyi bir şekilde tamamlayacaktır. MES çözümleri size hangi ürünlerin ne sayıda tamamlanmış olduğunu veya üretim sürecinde olduğunu söyleyebilir, ancak kısıtlama durumlarında bırakın hızlı yeniden programlama ve optimizasyon kapasitesini taşımayı, sipariş ve müşterilere dair en ufak bir fikri yoktur. Preactor gibi (isim “predict” (öngörmek) ve “act” (harekete geçmek) Devamı…
Onyx ASP Fýrsatlar A Gem mý düþünüyor
Onyx Yazýlým orta pazarýnda rekabet bir CRM satýcýsýdýr. Oniks uygulama riski, uygulama zaman ve önemli bir rekabet deðiþken olarak daðýtým stratejisi dikkate alýr. Sonuç birkaç görüntülenme sayýsý ile kaliteli iliþkiler dövme vurgulayan açýk bir þekilde tanýmlanmýþ ASP stratejisidir.

bu dan manl k icin proje portfoy yonetimi yer al yor          Bir Aspin ortaðý tarafýndan yönetilen CRM veri satýn almak veya kiralamak için karar verebilirsiniz         uygulamalar ve seçin yerinde veya dýþýna veri depolama. Scott Bledsoe,         Ýþ Geliþtirme Baþkan Yardýmcýsý, Aspin programý bir iþ olduðunu söylüyor         bir hizmet sunan olduðu kadar geliþtirme giriþimi. Bay Bledsoe         Onyx kendi ASP ortaðý iliþkileri baþarýlý olmasý için çaba devletlerin Devamı…
Alýntý-için-düzen ve Olasý Çözümleri karmaþýklýðý
Bu karmaþýk ürünlerini satmak için doðrudan satýþ gücü ötesine gerekli hale gelmektedir. Kiþisel bilgisayarlarýn geliþi ve Ýnternet ile ulaþan üretim müþterileri için yeni olanaklar açtý ve yeni satýþ fýrsatlarý kullanýlabilir hale gelmiþtir.

bu dan manl k icin proje portfoy yonetimi yer al yor  Sistemleri Temelleri bakýn . Doðrudan Satýþ Gücü ötesinde bile daha fazla Karmaþýklýk class= articleHeader > geleneksel çaðrý merkezi genellikle çok karmaþýk ürünler hakkýnda müþteri sorularýnýz (ya da þikayet) satmak ve iþlemek için kullanýlan olmasa da bilgi telefon tarafýndan verilen veya alýnan gerektiðinde , hala kez olacak. Bu kiþisel bilgisayarlar olarak yapýlandýrýlmýþ tüketici ürünleri, bazý üreticiler (PC), veya Internet servis saðlayýcýlarý web Devamı…
Lasership.com Ayný Gün Teslimat Yardým için Descartes için görünüyor
LaserShip.com, ABD'de baðýmsýz gün içinde teslim þirketlerin ülke çapýnda bir çevrimiçi að, iþletmeler ve tüketiciler e-ticaret satýn daðýlýmýný saðlamak için nakliye ve lojistik için Descartes'ýn DeliveryNet çözüm lisansýný.

bu dan manl k icin proje portfoy yonetimi yer al yor          güvenlik tarafýndan daha zor yapýlýr Lasership gibi þirketler,         sorunlarý ve tahmin etmek imkansýz olabilir talep. Aslýnda, zorluklar         çok büyük olduðunu ileri tedarik zinciri optimizasyonu ve görünürlük çözümleri         Descartes tarafýndan sunulan ayný gün için gerçek bir gerekliliktir gibi         teslimat hizmeti saðlayýcýlarý. Kullanýcý         Öneriler         Ayný gün Devamı…
Süreç Üretim Ürün Geliþtirme hazýrlanýyor
Süreç üretim odaklý kurumsal kaynak planlama olanlar ile proses endüstrisi odaklý ürün yaþam döngüsü yönetimi yeteneklerini birleþtirerek özellikle ürün geliþtirme ve yasal uyumluluk alanlarýnda, süreç üreticilerine özel zorluklarý birçok hafifletmeye yardýmcý olabilir.

bu dan manl k icin proje portfoy yonetimi yer al yor  malzemeleri genellikle de doðal kaynaklardan (örneðin, çiftlikler, madenler, petrol kuyularý, vb) yakýn iþlenir. Buna ek olarak, malzeme kapsamlý kalite prosedürleri, ayrýmcýlýk (çok kontrol), kullanýmýný sýnýrlandýran (yani, bu çok bir müþteri için deðil, baþka bir için sorun yok ), ve, genellikle, dahil yani, tutarsýz kaliteli kendi stok tanýmýnýn bir parçasý olarak kalite özellikleri uygulanmasý gerekmektedir. Süreç malzemeler de zaman içinde deðiþebilir. Onlar Devamı…
Alýntý-to-order Sistemleri Temelleri
Küresel rekabet tüketiciler için daha fazla seçenek ve artan müþteri talepleri anlamýna gelir. Üretici ve distribütör müþterilerin, yapýlandýrmak üretmek ve daha hýzlý ve maliyet-etkin bir þekilde daha fazla ürün ve hizmet sunmak, böylece ne istediðinizi daha iyi bir anlayýþ geliþtirmeliyiz.

bu dan manl k icin proje portfoy yonetimi yer al yor  olabilir ve müþteri sipariþ alýnmadan önce genellikle (bazý ima, deðilse kapsamlý, tahmini olan) bitmiþtir. Müþteri sipariþleri genellikle mevcut stoktan doldurulur ve üretim sipariþleri bu stok doldurmak için kullanýlýr. Giderek, bu strateji nedeniyle kullanýlamaz rekabetçi ürün özellikleri ve eklentileri satmak için yetersizlik kayýp satýþ (ya da en azýndan düþük deðeri satýþ) için yol açmasý muhtemeldir. Böylece, yýllardýr en sanayi iþ modeli olmuþtur ayný Devamı…
Ross Sistemleri Bir (Olasý) Geri Dönüþ için yer alýyor kapatýr
Ross Sistemleri, birçok tüm ama kapalý yazdým mücadele ERP satýcý, o kadar henüz son kelime etmedi onun son hamle ile bize söylüyor olabilir.

bu dan manl k icin proje portfoy yonetimi yer al yor          ÞÝMDÝ ile anlaþmadan lisansý altýnda ürün satmaya devam etmek         ÞÝMDÝ süreç üretim için kurumsal sistemlerine tamamlayýcý olarak         þirketleri. 6.100.000 $ olan brüt varlýk satýþ fiyatý teþvikler hariç.         Ücret ve giderleri sonra þirketin iþlem oluþturmak için bekliyor         önce yaklaþýk 3.7 million satýþ olmayan bir yinelenen kazanç         teþvikler. Bu         iþlem bir Devamı…
USWEB örgüleri Büyük Mahallesi, Market Place ýsý ortaya çýkýyor
USWEB / CKS bu dördüncü çeyrek sonuçlarýný açýkladý. Onun performansý para olduðunu ve birleþme ve organik büyüme ile geniþleme geçer gibi ileri sürmek için devam ediyor. Geniþleme hangi Whittman-Hart ile birleþme önemli bir bileþenidir, uçtan uca hizmet veren yöneliktir. Kullanýcýlarý için, bu USWEB / CKS üst düzey proje ve kaldýraç lider internet yaratýcý hizmetleri saðlayýcýsý olarak konumunu ele anlamýna gelir. Ancak, personel tutma ve teknoloji agnostik tutumunu istinat sorunlarý ile karþý karþýya.

bu dan manl k icin proje portfoy yonetimi yer al yor   güçlü bir büyüme ve yakýndan tahmin performans göstermek   açýk net kar. Yaný sýra, USWEB / CKS pazar yerinde deðiþiklikler bildirdiðini   Piyasada orta doðru hareket eder gibi güçlü bir konumda yerleþtirin   high-end.     Pazar   Darbe USWEB / CKS   Intranet, Extranet saðlayan uçtan uca internet hizmetleri saðlayýcýsýdýr   orta ölçekli ve büyük þirketlere ve Web sitesi çözümleri ve hizmetleri.   Þirketin toplam gelirleri yapma, bir beklenenden daha Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others