Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » bu dan manl k icin i zekas analiz


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » bu dan manl k icin i zekas analiz


Bu analiz
Kurumsal uygulamalar uzun iþletmelerin gerekli verileri toplamak ve doðru kiþilere teslim için gerekenleri vermekteyiz. Satýþ ve pazarlama uzmanlarý daha iyi müþterilerine hizmet ve tüm müþterilerin etkileþimlerine anlayýþlar toplamak için doðru araçlarý ile yetkilidir Þimdi, sormak soru Sýrada nedir? Biz Kurumsal uygulamalar ve Analytics arasýnda sýký entegrasyonu cevaba bakýnýz.

BU DAN MANL K İCİN İ ZEKAS ANALİZ: Bu analiz Bu analiz Kevin Ramesan - Temmuz 5, 2013 Read Comments Ürün Tanýmý ve Pazar Etki Þimdi tarihi veri terabayt dolu þirketin veri ambarlarý ile bu pazarlamacýlar daha iyi müþterileri anlamak ve gerçek birebir iliþki yönetimi adapte stratejileri oluþturmak için olanak saðlayacak araçlar kabul için çok önemlidir. Son kullanýcýlar, eriþim, analiz etmek ve bir kuruluþta bilgi sunmak için izin vermek için artan talep iþ zekasý (BI) pazar ve teknoloji ihtiyacýný
05.07.2013 19:35:00

Frontstep sonra MAPICS Daha fazla adýmlar analiz
Orta piyasa üretim þirketleri, MAPICS, için eski sadýk IBM AS/400-based ERP tedarikçisi, oldukça büyük bir satýcý olmak ve Frontstep son satýn alma ve ERP dahil tüm ürün gamýný, nedeniyle daha geniþ bir ürün seçeneði ile olan CRM ve SCM, tek bir Microsoft. NET tabanlý teknoloji platformu. Her iki kamplarý gelen müþteriler daha büyük bir boyut gömülü baþkanlarý ve beyin fýrtýnasý oturumlarý birkaç ay uzun bir süre sonra, ayný pazar içinde birden fazla ürün rasyonalize ihtiyacý konusunda getirdiði göz önüne alýndýðýnda, kendi saðlayýcýnýn stratejisinin belirsiz olduðu gibi Ancak, MAPICS son zamanlarda vardýr rahat birçok müþterilerin kafasýnda ayarlamak gibi, kendi gerekçesini açýklayan meþgul olmuþtur.

BU DAN MANL K İCİN İ ZEKAS ANALİZ: sýk bazý spekülasyonlar ve bu nedenle son zamanlarda yeniden inþa etti onun   teknolojileri, uygulama ortaklarý yorumlanan ve böylece kayda deðer kadar shored   müþteri tabaný, ve bunu yaparken kârlýlýk ve güvenlik muhafaza (MAPICS bakýn   ) Pragmatik Moving On. Bu nedenle, MAPICS müþterilerine pratik yenilikler ve kurþun geçirmez uygulamalarý teslim, ve meþhur mali disiplinden onun muhafazakar bir yaklaþým ayrýldý olmamýþtý. Bu amaçla, 31 Temmuz, MAPICS 7,5 $ bir GAAP
05.07.2013 19:35:00

ÖTV Ýþ Zekasý içine Geniþletiyor
ÖTV, süreç sanayi önde gelen tedarikçisi, Ýþ Zekasý (BI) içerecek þekilde ayarlanmýþ kendi iProcess.SCT ürün geniþletmiþtir.

BU DAN MANL K İCİN İ ZEKAS ANALİZ:         Özet         ÖTV bu Vanguard OLAP ve iþ embed duyurdu         Yeni iProcess.sct Ýþ Analytics analitik teknolojiler         Eylül planlanan genel daðýtým için durumu ile teklifleri,.         Ýlk iki teklifleri iProcess.sct Talep Analytics olacak         ve iProcess.sct Pazar Analytics . Ayrýca, ÖTV niyetinde         onun gerçek maliyetlendirme dayalý dahil olmak üzere ek teklifleri baþlatmak için
05.07.2013 18:50:00

Informix Web Analiz Baþlat karar verir
Informix, veri ambarý ve iþ zekasý yazýlýmý bir lider, i adýnda bir uygulama geliþtirdi. Kendi web verileri analiz için bir veritabaný baðýmsýz platformu ile nokta-Ýletiþimi ve týklama-harç kuruluþlar saðlamayý vaat ediyor Web Baþarý karar verin.

BU DAN MANL K İCİN İ ZEKAS ANALİZ: Özü uzmanlýðýný dokunarak araçlarý bu iki takým entegre edebilir, Yük (ETL) ve Veri Tabaný Yönetim Sistemleri (VTYS). Bkz: Informix XML in Onun Meta Taþýma Veri - bu alanlarda Informix teknik yeterlilik hakkýnda daha fazla bilgi için. Ürün merkezi bir veri deposu içine web veri, operasyonel verilerin (ERP gibi), üçüncü taraf veri, ve eski veri çekerek çalýþýr. Depodaki birleþtirilmiþ veri veri analizi için daha sonra kullanýlabilir. Ön uç bileþeni içinde analitik
05.07.2013 16:55:00

Compaq Foton Iþýða gelir
Çok beklenti sonra, 1U-yüksek (bir 'raf ünitesi') sunucusunun Compaq sürümü nihayet gemi hazýrdýr.

BU DAN MANL K İCİN İ ZEKAS ANALİZ:         sýnýrlý bir alanda. Bu sunucu yenilik Compaq konusundaki kararlýlýðýný ifade ediyor         ve hýzla geniþleyen ihtiyaçlarý için sunucu teknolojisi optimize         ISP / ASP pazar.       göre         Compaq için, ProLiant DL360 destekleyen tek 1U form faktörü olduðu         2 yönlü Pentium III iþlemci, çalýþýrken takýlabilir sürücüler, entegre RAID, iki tam uzunlukta         PCI yuvasý ve geniþletilebil
05.07.2013 16:34:00

Geac Devralmalar ile yaþýyor; Bu bir Toplama ile Die mý?
Çeþitli sonuçlar oldu geçmiþte, satýn almalar ile ilgili bir takým sonra, Geac çekici bir satýn alma hedefi haline kendini týmar gibi görünüyor. Bu þirket bir zarar eden çeyrek ve iki CEO'larýn sonraki back-to-geri hýzlý kalkýþ bildirilen bu yana çalkantýlý bir dönemden çekilecek sonuç.

BU DAN MANL K İCİN İ ZEKAS ANALİZ: Geac Devralmalar ile yaþýyor; Bu bir Toplama ile Die mý? tedarik zinciri þirketi , tedarik zinciri programý , tedarik zinciri yazýlým çözümleri , tedarik zinciri yönetimi yazýlýmlarý , erp çözümleri , proje yönetimi dersleri çevrimiçi , proje Kiralama þablonlarý , proje yönetimi eðitimi çevrimiçi tedarik zinciri yönetim þirketleri , scm yazýlým , tedarik zinciri yönetim sistemleri , online proje yönetimi yazýlýmý , proje yönetim aracý , tedarik zinciri yönetimi
05.07.2013 16:55:00

Að Mühendisleri Bölünmüþ DNS Uygulama hakkýnda konuþmak vardýr. Bu Ne Anlama Geliyor?
Bir þey bölünmüþ DNS web siteleri hýzlandýrabilir denilen duydum. Bu ne anlama geliyor ve nasýl çalýþýr?

BU DAN MANL K İCİN İ ZEKAS ANALİZ: Uygulama hakkýnda konuþmak vardýr. Bu Ne Anlama Geliyor? dns yazýlým , Ücretsiz DNS hosting , parodi dns , dns köle , dns yerine , dýþ dns , ücretsiz dns araçlarý , ikincil dns , yedek dns sunucusu , dns denetim , dns yükseltme , dns yönetmek , dns yönlendirme , yerel dns sunucu , yedekleme dns , bölünmüþ dns , dns ayarý , nasýl dns , dns hizmeti ücretsiz dns çözümleyici , dns yönetici , kurma dns sunucu , dns kazý aracý , açýk dns , dns arama araçlarý , dýþ dns sunucu ,
05.07.2013 16:55:00

Bu bir Portal var ... VE O nin bir að geçidi
AOL Netscape 6 tarayýcý tabanlý Internet hazýr Linux masaüstü aletleri bir çizgi geliþtirmek için Að Geçidi ile ortaklýða girmiþtir.

BU DAN MANL K İCİN İ ZEKAS ANALİZ: Bu bir Portal var ... VE O nin bir að geçidi Bu bir Portal var ... VE O nin bir að geçidi C. McNulty - Temmuz 5, 2013 Read Comments bir Portalý var ... VE Bu bir að geçidi var          C         McNulty          - Mayýs         12, 2000 Etkinlik         Özet         Nisan America Online [NYSE: AOL], dünyanýn önde gelen interaktif hizmetler         Þirket ve Að Geçidi [NYSE: GTW], tüketicinin ülkenin önde gelen satýcý
05.07.2013 16:34:00

Nasýl Ýþ Zekasý Küçük ve büyük iþletmeler yararlanabilir?
Araþtýrma küçük ve orta iþletmeler önümüzdeki yýl satýn planladýðýnýz bir numaralý yazýlým çözümü iþ zekasý (BI) olduðunu gösterir. BI þu anda çok sýcak neden öðrenmek için TEC en son podcast indirin.

BU DAN MANL K İCİN İ ZEKAS ANALİZ: gibi farklý araçlar sayesinde, bu nedenle, en önemli verilere farklý veri tüm bataklýk ile kýlavuz bir yönetici yardým edebilmek edilir mi o oluþturmanýza yardýmcý ve iþlerini çalýþtýrmak günlük olarak daha zeki, daha etkin kararlar olabilir. Küçük veya orta ölçekli þirketlerin büyük bir þirket göre daha kararlar, çok daha çevik olmaya çok daha hýzlý gurur duyarlar. Yani, daha etkili kararlar, ancak kararlara zaman sadece küçük þirketler daha hýzlý çalýþmak ve
05.07.2013 23:50:00

Baan Defectors - bir Iceberg Bu sadece Ýpucu mi?
Baan zaman nick ötenazi kaçýnýlmalýdýr olsa da, kanýt endiþeli ve / veya hoþnutsuz bir müþteri numarasý bu güvence bulamadý montaj olduðunu.

BU DAN MANL K İCİN İ ZEKAS ANALİZ: Defectors - bir Iceberg Bu sadece Ýpucu mi? erp yazýlým maliyeti , erp yazýlým saðlayýcýsý erp yazýlým üretim , erp yazýlým listesi , erp yazýlým deðerlendirme , erp yazýlým inceleme , erp yazýlýmý seçerek , iþ erp yazýlým crm erp yazýlýmý , erp yazýlým uygulamasý , envanter ve muhasebe yazýlýmý , muhasebe yazýlýmý kitaplar , muhasebe yazýlým yüklemeleri muhasebe yazýlýmý , muhasebe yazýlýmý kar amacý gütmeyen , muhasebe yazýlýmý deðerlendirmeleri iþ
05.07.2013 16:45:00

HP: Neden Sadece Bu E-Vectra.com Çaðrý deðil misiniz?
Basit, kapalý durumda PC için eðilim yenik düþen HP, Nisan ayýnda e-Vectra yayýnlayacak. E-sýçrama önce E-bak.

BU DAN MANL K İCİN İ ZEKAS ANALİZ: HP: Neden Sadece Bu E-Vectra.com Çaðrý deðil misiniz? HP E-Vectra , masaüstü pc , Hewlett-Packard HP , E vectra fiyat /> HP: Neden Sadece Bu E-Vectra.com Çaðrý deðil misiniz? C. McNulty - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik         Özet         [PCWEEK         - 22 Þubat 2000] Hewlett-Packard Co [NYSE: HWP] bugün sanayi katýldý         açýklayarak düþük maliyetli, eski-free masaüstü PC sistemleri doðru hareket         , e-Vectra
05.07.2013 16:34:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others