Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bu dan manl k icin bi yorum


IBM DB2 Universal Database Sürüm 7 yorum duyurdu
IBM (NYSE: IBM) yardýmcý olmak için e-iþ uygulamalarý için yeni bir fiyatlandýrma uygulama hizmeti saðlayýcýlarý için yapý (ASP), müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) desteði, ve bir kuluçka programý ile, DB2 Universal Database Sürüm 7 sürümü duyurdu geliþmekte olan þirketler kalk ve Web üzerinde çalýþýyor.

bu dan manl k icin bi yorum   DB2         Universal Database 40 milyondan fazla kullanýcý için kurumsal güç saðlar         300.000 den fazla þirketlerinde - nokta-Ýletiþimi gelen çok uluslu þirketlere         - Onlara müþteri iliþkilerini geliþtirmek için, zamanýnda kararlar ve         rekabetçi fikir sahibi. Sürüm 7 UNIX, Linux ve Windows üzerinde kullanýlabilir         platformlar. Bu gerekli olan hýz birleþtirmek için ilk ve tek veritabaný         Ýnternet Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bu dan manl k icin bi yorum


Ne CRM BT Öðretti Should Have (Mesajý alýyorum olmasa da tamamen BT suçu deðil)
Onun önemi ya da gereksinimleri ya anlaþýlamamýþtýr, çünkü BT düzgün CRM desteklemiþtir deðil. CRM geliþi ciddi, önceden varolan bir durum yerine, durumu yaratmak CRM þiddetlenir. Teknoloji desteði için alt satýrýnda toplama iþ gereksinimlerini artýk BT sorunu olmalýdýr. Bu teknoloji desteði için iþ gereksinimlerine toplamak ve iletiþim kurmak için iþ kalmýþ. Bu 2003, etmemek 1993 olduðu için iþ-yönlü iktisatçýlar buna, ya, bunu gerçekleþtirmek için teknolojiyi anlamak gerekmez.

bu dan manl k icin bi yorum  BT millet ayný þeyi mýrýldanarak vardýr. Ama bahsediyorum temel öðrenme farklý bir tanýmlayýcý taþýr. Bu aptal yazýlým, deðil. teknolojisi daha müþterileri hakkýnda daha fazla olmak yara olduðunu CRM çýkýyor. Ve yaralanmalara hakaret eklemek için, CRM teknoloji kendisinden daha teknolojisini kullanan kiþiler hakkýnda daha fazladýr. Öncelikle satýn alma yazýlýmý tarafýndan CRM kabul edilmesi süreci baþlayana kadar ve CRM deðil gerçeði, kalbinde, bir teknoloji, Devamı…
Danýþma Tarih 6 gün sonra, Abovenet Hit izle
Bir güvenlik danýþma yayýnlanmýþtýr alýr sonra, satýcýlar sorunu düzeltmek için hýzlý bir þekilde çalýþmak gerekir. Güvenlik mühendisleri tavsiyeleri okuma sadece onlar deðildir. Uyarýlarýnýn çýkýp, ve henüz yamalý henüz keder--gitmiþ aðlar yararlanmak için beklemek siber suçlular vardýr.

bu dan manl k icin bi yorum  Danýþma Tarih 6 gün sonra, Abovenet Hit izle periyodik Güvenlik Açýðý Deðerlendirme , SecurityFocus.com , að güvenliði , að güvenlik , að güvenlik ürünleri /> Danýþma Tarih 6 gün sonra, Abovenet Hit izle L. Taylor - Temmuz 5, 2013 Read Comments 6 gün Danýþma Yayýnlanan sonra, Abovenet Hit izle L.         Taylor         - Mayýs         18, 2000 Etkinlik         Özet         19 Nisan, Cisco hata CSCdr10025 yama için bir güvenlik danýþma Devamı…
Datatex ve Dan River Giyim Kumaþ - On Yýl ve Sayma
Bu Giyim Kumaþ Datatex en TIM paketi (Tekstil Entegre Üretim) ele geçirdi ve özellikle tekstil iþleme firmanýn ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere tasarlanmýþ olan bir ERP sisteminin uygulanmasý süreci baþladý, 1992 baþlarýnda, on yýl önce tam oldu.

bu dan manl k icin bi yorum  Datatex ve Dan River Giyim Kumaþ - On Yýl ve Sayma erp sistemi , erp uygulama /> Datatex ve Dan River Giyim Kumaþ - On Yýl ve Sayma Bob Beecy - Temmuz 5, 2013 Read Comments Datatex         ve Dan River Giyim Kumaþ On Yýl ve Sayma Seçme         Yazar - Bob         Beecy         - 21 Haziran 2002 Giriþ         2002 Datatex, SA ve Dan için önemli bir yýldönümünü kutladý         Nehir Giyim Kumaþlar Bölümü. Bu erken, on yýl önce tam da Devamı…
Güvenlik Stoklar Kauçuk Yanýk
Teknoloji mavi fiþ kasýntý önünde onlar kabuðu dýþarý gibi güvenlik teknoloji hisseleri kauçuk yanýyor. Kim bu güvenlik pazar lideri bazýlarý ve ne güvenlik ürünleri tür sunuyorsunuz?

bu dan manl k icin bi yorum  petrol ve tarým pazarlara. Tarafýndan desteklenen         Yatýrým için Sarhank Grup, ISS iyi bir lider oyuncu olmak için konumlandýrýlmýþ         Orta Doðu güvenlik çözümleri. Son iki yýlda, uluslararasý         satýþ þimdi þirketin gelirlerinin fazla% 18 için hesap. CyberGuard         Corporation (OTC: CYBG), bir Ft. Lauderdale tabanlý internet güvenlik saðlayýcýsý         Fortune 1000 þirketlere, kendi gelirleri ise geçen ay rapor Devamı…
Kendi Teksas Köklerine Doðru, i2 Büyük Her þey mi
Büyük gelirleri, büyük satýn almalar ve büyük bir kayýp. Bir gecede, Dallas merkezli satýcý B2B tedarik zinciri yönetimi yazýlým ve hizmet tartýþmasýz þampiyon olmak için bilinmeyen þirketlerin saflarýndan sýçradý vardýr.

bu dan manl k icin bi yorum          gelirleri içinde 131.900.000 $ dan 242.600.000 $ için yüzde 84 yükseldi         ikinci çeyrekte geçen yýl. Lisans satýþ bu rakamýn% 62 sorumluydu         hizmet ve bakým gelen geri kalaný ile. Onun on iki aylýk gelirleri         750.000.000 $ tepesi, i2 1 milyar dolarlýk bariyer kýrma için yolda         mali yýl 2000 sonunda. I2 kendi satýn almalar olarak kabul için         alýmlarý, bu, büyük nakdi olmayan giderler Devamı…
Açýk kaynak kodlu Satýcý ve Servis Saðlayýcý Seçimi
Fazla þirket açýk kaynak kullanmaya baþladýðýnýzda, on-line topluluk dýþýnda doðrudan destek ve hizmetleri için talep artacak. Eðer açýk kaynak yardým arýyorsanýz, hangi sorularý size ihtiyacýnýz olaný alýyoruz emin olmak için sormak biliyorum.

bu dan manl k icin bi yorum  olabilir. Bu kaynaklar satýcý tarafýndan istihdam geliþtirme ekibinin bir parçasý olabilir, ya da ürün konusunda uzmanlaþmýþ bir servis saðlayýcý olabilir. Her iki durumda da þirket yetenek sette bir zayýflýk giderir. Yasal koruma için Desire. Bazý açýk kaynak satýcýlarý müþterilerine tazminat saðlar. Bu tazminat, herkes fikri mülkiyet ihlali için karþý dava getirmelidir kullanarak organizasyon savunmak için vaat ediyor. Ürün ekibi etkilemek için Desire. Satýcý ile Devamı…
Küresel Satýcý Müzakere Stratejileri
TechnologyEvaluation.Com herhangi bir büyük teknoloji müzakere için hazýrlýk gözden geçirilmelidir 6 küresel müzakere kategori ve makro sorularý tanýmlamýþtýr.

bu dan manl k icin bi yorum  becerileri atölyesi , müzakere danýþmanlýk , müzakere sertifika , bütünleþtirici müzakere , satýcý deðerlendirme , müzakere becerileri , müzakere beceri , CRM deðerlendirme , müzakere becerileri eðitimi , rehine müzakere , borç müzakere , iyi müzakere becerileri , tedarik müzakere , CRM çözümü , sözleþme müzakere eðitim , müzakere ipuçlarý , sözleþme müzakere becerileri , sözleþme müzakere stratejileri , iþ yazýlým , tedarik eðitim , sözleþme görüþmeleri , Devamı…
KOBÝ Muhasebe Yazýlým Özellikleri için Baþvuru Kýlavuzu
Bu baþvuru kýlavuzu küçük ve orta iþletmeler için günümüz piyasasýnda (KOBÝ'ler) þu anda mevcut olan muhasebe özellikleri ve iþlevleri fikir verir. Bu sizin organizasyon ihtiyacý-ve gerekmez hangi özellikleri belirlemenize yardýmcý olur.

bu dan manl k icin bi yorum  kategori. üzerinde seçilen kontrol, doðrudan mevduat, faks çek, ve bu yüzden iþeme veya yeniden yazdýrmayý, iþaretleme anormal kontrolleri gibi özellikleri kapsar      Kontrol Raporlarý Bu bilgileri kabul tercih olsa da her zaman böyle olmadýðýný, doðru giriþ olmuþtur. Kullanýcýlar doðru giriþ olmuþtur emin olmak için bilgileri kontrol becerisi kazandýrmak bu kategoride adresi raporlarýnda özellikleri. Finansal Raporlar     Veri kez bordro girdi olmuþtur, kullanýcýla Devamı…
Açýk Kaynak Size Önemli Neden
Size gelecek BT ​​giriþimleri için açýk kaynak çözümleri düþünün zorunlu hale açýk kaynak benimsenmesinde iki eðilim vardýr. Bu makale eðilimleri her açýklar ve iþiniz için önemi anlatýlýr.

bu dan manl k icin bi yorum  IT kadrosu ile olanlar tarafýndan kullanýlabilir. Bu gibi kuruluþlar kendi çýkýntýlar raðmen yararlanabilirsiniz çünkü erken dönemde açýk kaynak yazýlým katlanmak hazýrýz. Teknoloji endüstrisinin pazar segmentasyonu dilinde , bu kuruluþlarýn adýný gitmek erken benimseyenler. Bu öncüler erken meyve ulaþmak ve böylece rekabetin bir atlama kazanmak için bir kol çýkmak için hazýrýz. Belirtildiði gibi, ancak, senin erken benimseyenler net IT yarý piþmiþ açýk kaynak Devamı…
Siebel Big Way küçük Piyasasý girer
Siebel eBusiness 2.000 orta ölçekli Edition modeli ile orta piyasaya büyük bir itme yapýyor. Bu ürün orta boy iþletmeler Siebel en üst katmaný uygulama paketinin bir daha uygun, küçültülmüþ versiyonu vaat ediyor.

bu dan manl k icin bi yorum  profesyonellerinin yardýmý olmadan pazarlamacýlar ve yöneticiler tarafýndan kullanýlabilir.           Bir destekleyebilir bir Bölge Yönetimi uygulamasý vardýr           tüm satýþ fýrsatlarý ve diðer ilgili bilgileri yönlendirme doðrudan satýþ gücü           coðrafi veya diðer kriterlere göre uygun satýþ elemaný. Ortak           Uygulamalar satýþ ve servis bilgileri ile kanal ortaklarý saðlamak Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others